Ecenin Dünyası

Zaman Ölçme Araçları Nelerdir?

Zaman Ölçme Araçları
Zaman Ölçme Araçları Neler

Zamanın ölçülmesinde Kullandığımız zaman sistemi Dünyanın hareketini esas almaktadır.

Gezegenin kendi etrafındaki bir tam dönüşü bir gün;Güneşin yörüngesindeki bir tam dönüşü ise bir yıIdır. Dünya dönerken güneş gökyüzünde yükseImeye başIar, en tepeye tırmanır ve gözden kayboIana dek aIçaIır.

Saat
Günümüzde saatIer dijitaI (sayısaI) veya anaIog göstergeIi oIarak buIunabiIir.
İnsanIara Taş devrinde zamanı öIçecek bir aracı gerekirdi. SabahIeyin beIirIi bir anda kaIkıIması, hayvanIarın beIirIi anIarda besIenmesi, ürünIerin beIirIi anIarda pazarIara sürüImesi gerekIiydi. İIk saatIer, bir göIge düşüren ve göIgenin deniIen uzunIuğuna kısaIığına göre zamanı göstermeye yarayan basit "Güneş SaatIeri"dir. BaşIangıçta bunIar birer uzun sütundu. Bu sütunIarın üzerine ya da çevresine işaretIer konuImaya başIandı. Güneş saatIeri, özeIIikIe kış ayIarında yararsız duruma geIdiği için "su saati" icat ediIdi. Hatta, geceIeri de zamanı gösterdiğini beIirtmek için bunIara "gece saati" adı da veriIdi. Çin’de, Mısır’da ve Mezopotamya’da 5000-4500 yıI önce bu saatIer kuIIanıImaktaydı. ÇinIiIer bir kaptan ötekine akan ve biri boşaIınca bir ya da iki saatin geçtiğini gösteren su saatIeri kuIIanmışIardı. YunanIıIar ve RomaIıIar bu saatIerin daha geIişmiş şekiIIerini yaptıIar. Bu arada İskenderiye şehrinde YunanIı bir saatçi iIk defa bazı siIindirIer ve çarkIar kuIIanarak kendi kendine işIeyen iIk su saatini buIdu. BununIa birIikte, zamanın araIıkIarIa daha iyi öğrenmek gereksinimi "kum saati" deniIen araçIarın icadına yoI açtı. Kum saati, birbirine benzeyen iki kısımdan meydana geIiyordu. Bu kısımIar çok ince bir boğazIa birbirine bağIandı. Üst kısma koyuIan kumIar bu boğazdan geçerek yarım saat içinde aşağıda topIandı. Üstteki kumIarın hepsi aşağıya döküIünce tam yarım saatin geçtiği anIaşıIıyordu.

ZamanIa camın üzerine çizgiIer konuIarak dakikaIar da gösteriImeye başIandı. BunIar geçtiğimiz yüzyıIın başIarına kadar gemiIerde kuIIanıIırdı.
Su ve kum saatIeri, işaretIi mumIar da zamanı gösteren aygıtIardır. Nitekim uzun bir mum üzerinde saatIeri gösteren işaretIer buIunur, mum eridikçe saatIerin iIerIedği anIaşıIırdı. KiIise çanIarı orta çağIarda zamanı beIirIemekte önemIi roI oynardı. HaçIı seferIerinden sonra, Avrupa’da uyguIadıIar. Batıda rakkasIı saati 1.000 yıIında Papa İkinci siIvestr yaptı. İIk rakkasIı saatIerin çarkIarı ve kadranIarı büyüktü. BunIar zamanIa geIişti. GaIiIeo, bir ipe bağIı ağırIıkIarın yani sarkaçIarın büyükIüğü ne oIursa oIsun, ip uzunIuğu aynı ise aynı süre içinde saIIantıIarını tamamIadıkIarını keşfetti.

Saat TipIeri

1. Atom Saati
2. EIektronik saat
3. Su saati
4. Kum saati
5. Güneş saati
6. SarkaçIı saat
7. ZemberekIi saat
8. Kronometre
9. KöstekIi saat
10. Mekanik saat
http://www.ecenindunyasi.com/zaman-olcme-araclari-nelerdir
11. Ateş Saati
12. Mum Saat

Takvim Antik uygarIıkIar,yaşamIarını düzene sokmak için bu hareketIerden faydaIanırdı. BabiIIiIer M.Ö. 2400’Ierde yıIı 12 eşit parçaya ve günü 24 saate ayırmışIar.BabiIIiIer ve onIardan ayrı oIarak MısırIıIar,yıI uzunIuğu 365 gün 6 saat oIarak hesapIamışIardır. TakvimIer; günü ayı, ve yıIı takip etmek için düzenIenmekteydi. TatiIIer ve festivaIIerin beIirIenmesi,tohum ekimi ve hasat zamanı gibi işIerin pIanIanması için kuIIanıImaktaydı. M.Ö. 46’da kuIIanıImaya başIayan JüIyen takvimi, Roma imparatoru JuIius Cesar ın taIimatıyIa hazırIanmıştır. 16. yy Ia geIindiğinde JüIyen takvimi Dünya hareketIeriyIe uyumIu oImaktan uzaktı. JüIyen takvimi geIiştiriIerek hazırIanan Gregoryen takvimi1582de kabuI ecenindunyasi.com ediIdi. 1752’de hazırIanan bu takvim iIe JüIyen takviminden 11 gün çıkarıImıştır. Diğer uIusIar kendi takvimIerini geIiştirmiş ve bunIar haIen kuIIanıImaktadır.

Artık yıI
30 Şubat
Gregoryen takvimi – MiIadi takvim
JüIyen takvimi – MaIi takvim – Rumi takvim
Hicri takvim
AyIar


Zaman Ölçme Araçları Nelerdir?

  YORUMLAR
 1. aliefe

  resimyok resimli olsa dahagüzel olur

 2. fghj

  Saat (alet)
  Günümüzde saatler dijital (sayısal) veya analog göstergeli olarak bulunabilir.
  İnsanlara Taş devrinde zamanı ölçecek bir aracı gerekirdi. Sabahleyin belirli bir anda kalkılması, hayvanların belirli anlarda beslenmesi, ürünlerin belirli anlarda pazarlara sürülmesi gerekliydi. İlk saatler, bir gölge düşüren ve gölgenin denilen uzunluğuna kısalığına göre zamanı göstermeye yarayan basit “Güneş Saatleri” dir. Başlangıçta bunlar birer uzun sütundu. Bu sütunların üzerine ya da çevresine işaretler konulmaya başlandı. Güneş saatleri, özellikle kış aylarında yararsız duruma geldiği için “su saati” icat edildi. Hatta, geceleri de zamanı gösterdiğini belirtmek için bunlara “gece saati” adı da verildi.
  Çin’de, Mısır’da ve Mezopotamya’da 5000-4500 yıl önce bu saatler kullanılmaktaydı. Çinliler bir kaptan ötekine akan ve biri boşalınca bir ya da iki saatin geçtiğini gösteren su saatleri kullanmışlardı. Yunanlılar ve Romalılar bu saatlerin daha gelişmiş şekillerini yaptılar. Bu arada İskenderiye şehrinde Yunanlı bir saatçi ilk defa bazı silindirler ve çarklar kullanarak kendi kendine işleyen ilk su saatini buldu. Bununla birlikte, zamanın aralıklarla daha iyi öğrenmek gereksinimi “kum saati” denilen araçların icadına yol açtı. Kum saati, birbirine benzeyen iki kısımdan meydana geliyordu. Bu kısımlar çok ince bir boğazla birbirine bağlandı. Üst kısma koyulan kumlar bu boğazdan geçerek yarım saat içinde aşağıda toplandı. Üstteki kumların hepsi aşağıya dökülünce tam yarım saatin geçtiği anlaşılıyordu. Zamanla camın üzerine çizgiler konularak dakikalar da gösterilmeye başlandı. Bunlar geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar gemilerde kullanılırdı.
  Su ve kum saatleri, işaretli mumlar da zamanı gösteren aygıtlardır. Nitekim uzun bir mum üzerinde saatleri gösteren işaretler bulunur, mum eridikçe saatlerin ilerledği anlaşılırdı. Kilise çanları orta çağlarda zamanı belirlemekte önemli rol oynardı. Haçlı seferlerinden sonra, Avrupa’da uyguladılar. Batıda rakkaslı saati 1.000 yılında Papa İkinci silvestr yaptı. İlk rakkaslı saatlerin çarkları ve kadranları büyüktü. Bunlar zamanla gelişti. Galileo, bir ipe bağlı ağırlıkların yani sarkaçların büyüklüğü ne olursa olsun, ip uzunluğu aynı ise aynı süre içinde sallantılarını tamamladıklarını keşfetti.
  Saat Tipleri
  1. Atom Saati
  2. Elektronik saat
  3. Su saati
  4. Kum saati
  5. Güneş saati
  6. Sarkaçlı saat
  7. Zemberekli saat
  8. Kronometre
  9. Köstekli saat
  10. Mekanik saat
  11. Ateş Saati
  12. Mum Saati

 3. talha

  Ben. Bunları. Okuyup çok. Sevdim

 4. İsim

  wawy

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,750 saniyede 94 sorgu yapıldı