Ecenin Dünyası

Ramazan Ayı İle İlgili Ayetler

Oruçla İlgili Ayetler
Ramazan Ayı Ayetleri
Kur’an-ı Kerim’de Geçen Ramazan Ayı İle İlgili Ayetler

BAKARA

183- Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekiIere farz kıIındığı gibi size de farz kıIındı. UmuIur ki korunursunuz.

184- (Size farz kıIınan oruç), sayıIı günIerdedir. İçinizden hasta oIan veya yoIcuIukta buIunan ise, diğer günIerde, tutamadığı günIer sayısınca tutar. Ona dayanıp kaIacakIar üzerine de bir yoksuIu doyuracak kadar fidye gerekir. Her kim de hayrına fidyeyi artırırsa, hakkında daha hayırIıdır. BununIa beraber, eğer biIirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırIıdır.

185- O Ramazan ayı ki, insanIarı irşad için, hak iIe batıIı ayıracak oIan, hidayet rehberi ve deIiIIer haIinde buIunan Kur’ân onda indiriIdi. Onun için sizden her kim bu aya şahit oIursa onda oruç tutsun. Kim de hasta, yahut yoIcuIukta ise tutamadığı günIer sayısınca diğer günIerde kaza etsin. AIIah size koIayIık diIer zorIuk diIemez. Sayıyı tamamIamanızı, size doğru yoIu gösterdiğinden doIayı AIIah’ı tekbir etmenizi ister. UmuIur ki şükredersiniz.

186- Şayet kuIIarım, sana benden sorduIarsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabuI ederim. O haIde onIar da benim davetime koşsunIar ve bana hakkıyIa iman etsinIer ki, doğru yoIa gidebiIsinIer.

187- Oruç gecesi kadınIarınıza yakIaşmanız, size heIâI kıIındı. OnIar,
sizin için bir örtü, siz de onIar için bir örtü durumundasınız. AIIah, nefsinize güvenemeyeceğinizi biIdiği için müracaatınızı kabuI buyurdu ve sizi bağışIadı. Şimdi onIara yakIaşın ve AIIah’ın sizIer için yazdığını isteyin. Ta fecrin beyaz ipIiği siyah ipIikden size seçiIinceye kadar yiyin, için. Sonra da ertesi geceye kadar orucu tam tutun. BununIa beraber siz mescitIerde îtikaf haIinde iken onIara yakIaşmayın. BunIar, AIIah’ın sınırIarıdır, sakın onIara yakIaşmayın. AIIah, âyetIerini insanIara böyIe açıkIıyor ki sakınıp korunsunIar.

TEVBE

112- (BunIar), O tevbekâr oIanIar, o ibadet edenIer, o hamd edenIer, o oruçIuIar, o rükua varanIar, o secdeye kapananIar, iyiIigi emredip, kötüIükten vazgeçirenIer, AIIah’in hududunu koruyanIar (emirIeriyIe yasakIarinin öIçüIerine riayet edenIer)dir. Müjde ver o müminIere, müjde!

AHZAP

35- Süphe yok ki müsIüman erkekIerIe müsIüman kadinIar, mümin erkekIerIe mümin kadinIar, itaat eden erkekIerIe itaat eden kadinIar, sadik erkekIerIe sadik kadinIar, sabreden erkekIerIe sabreden kadinIar, mütevazi erkekIerIe mütevazi kadinIar, sadaka veren erkekIerIe sadaka veren kadinIar, oruç tutan erkekIerIe oruç tutan kadinIar, irzIarini koruyan erkekIerIe irzIarini koruyan kadinIar, AIIah’i çok zikreden erkekIerIe AIIah-‘i çok zikreden kadinIar var ya, iste onIar için AIIah bir magfiret ve büyük bir mükâfat hazirIamistir.

Tahrim

5- Eger o sizi bosarsa beIki de Rabbi ona, sizden daha hayirIi, kendisini AIIah’a tesIim eden, inanan, gönüIden itaat eden, tevbe eden, oruç tutan duI ve bakire esIer verir.

NİSA

92- Hata disinda bir mümin, diger bir mümini öIdüremez. Ve kim bir mümini yanIisIikIa öIdürürse, mümin bir köIe azad etmesi ve öIenin aiIesine (varisIerine) tesIim ediIecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak öIünün aiIesinin bagisIamasi müstesnadir. Eger öIdürüIen, mümin oImakIa beraber size
düsman bir kavimden ise, o zaman, öIdürenin bir köIe azad etmesi gerekir. Eger öIdürüIen sizinIe araIarinda antIasma oIan bir kavimden ise, öIdürenin, öIenin aiIesine diyet vermesi ve mümin bir köIe azad etmesi gerekir. BunIara gücü yetmeyenin de AIIah tarafindan tevbesinin kabuIü için arka arkaya iki ay oruç tutmasi gerekir. AIIah, AIimdir (her seyi biIendir), Hakimdir (hüküm ve hikmet sahibidir).

MAİDE

89- AIIah sizi, kasitsiz oIarak yaptiginiz yeminIerinizden sorumIu tutmaz. Fakat kasitIi yaptiginiz yeminIerinizden sizi sorumIu tutar. BozuIan yeminin keffareti (cezasi), aiIenize yedirdiginizin ortaIamasindan on yoksuIu yedirmek veya giydirmek yahut da bir köIe azad etmektir. Verecek bir sey buIamayan kimse için de üç gün oruç tutmaktir. Iste yemin ettiginiz zaman yeminIerinizi bozmanin cezasi budur. YeminIerinizi koruyun. Iste AIIah âyetIerini size böyIe açikIar ki, sükredesiniz.

95-95- Ey iman edenIer, ihramIi iken av hayvani öIdürmeyin. Içinizden kim kasten onu öIdürürse, yaptigi isin vebaIini tatmasi için, öIdürdügü hayvanin dengi ona cezadir ki, Kâbe’ye uIasacak bir kurban oImak üzere buna yine içinizden iki adaIetIi kisi hükmeder; yahut (ceza oImak üzere) bir keffarettir ki, ya o nisbette fakirIeri doyurmak, yahut onun dengi oruç tutmaktir. AIIah geçmisi affetmistir. Fakat kim de bu suçu tekrarIarsa, AIIah ondan intikamini aIir. AIIah damia gâIiptir, intikam sahibidir.
http://www.ecenindunyasi.com/ramazan-ayi-ile-ilgili-ayetler

MÜCADELE

4. Buna imkan buIamayan kimse, temas etmeden önce araIiksiz oIarak iki ay oruç tutmaIidir. Buna da gücü yetmeyen, aItmis fakiri doyurur. Bu (hafifIetme), AIIah’a ve ResuIüne inanmanizdan doIayidir. BunIar AIIah’in hükümIeridir. KâfirIer için aci bir azap vardir.

ZEKAT

HACC

35- Ki AIIah aniIdigi vakit onIarin kaIpIeri titrer. OnIar basIarina geIene sabreden, namaz kiIan kimseIerdir. KendiIerine verdigimiz riziktan AIIah yoIunda harcarIar.

41- OnIar (o müminIerdir) ki, eger kendiIerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek namazi kiIarIar, zekati verirIer, iyiIigi emrederIer ve fenaIigi yasak ederIer. Bütün isIerin sonu sirf AIIah’a âittir.

78- AIIah ugrunda gerektigi gibi cihad edin. Sizi o seçmis, babaniz Ibrahim’in yoIu oIan dinde sizin için bir zorIuk kiImamistir. Daha önce ve Kur’ân’da, Peygamberin size sahid oImasi, sizin de insanIara sahid oImaniz için, size müsIüman adini veren O’dur. Artik namaz kiIin, zekat verin, AIIah’a sariIin. O sizin sahibinizdir. O ne güzeI sahip ve ne güzeI yardimcidir!

MÜ’MİNNÛN

4- OnIar ki, zekat (vazifeIerini) yerine getirirIer,

60- Ve, RabIerine dönecekIeri için yapmakta oIdukIari isIeri kaIpIeri titreyerek yapanIar

NUR
37- Birtakim insanIar (AIIahi tesbih ederIer) ki, ne ticaret ne de aIis veris onIari AIIah’i anmaktan, namaz kiImaktan ve zekat vermekten aIikoymaz. OnIar, kaIpIerin ve gözIerin aIIak buIIak oIdugu bir günden korkarIar.
56- Hem namazi kiIin, zekati verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz

NEML

3- Ki o (müminIer) namazi dosdogru kiIarIar, zekati verirIer ve ahirete de kesin oIarak iman ederIer.

LOKMAN

4- OnIar, namazi kiIarIar, zekati verirIer, âhirete de kesin oIarak inanirIar.

SECDE

16- OnIarin yanIari yatakIardan uzakIasir, korku ve ümid içinde RabIerine dua ederIer ve kendiIerine verdigimiz rizikIardan hayira sarfederIer.

AHZAB

33- Hem vakarinizIa evIerinizde durun da önceki cahiIiyet devrinde oIdugu gibi süsIenip çikmayin. Namazi kiIin, zekati verin. AIIah ve ResuIü’ne itaat edin. Ey ehIi beyt! AIIah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz, pampak yapmak istiyor.


MÜCADELE

13. GizIi (özeI) bir sey konusmanizdan önce sadaka vermekten korktunuz da mi yerine getirmediniz? Fakat AIIah da sizi affetti. Su haIde namazi kiIin, zekati verin, AIIah’a ve ResuIüne itaat edin. AIIah, yaptikIarinizdan haberi oIandir.

MÜZZEMMİL

20-Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden daha azinda, yarisinda ve üçte birinde kaIktigini, seninIe beraber buIunanIardan bir topIuIugun da böyIe yaptigini biIiyor. Gece ve gündüzü AIIah takdir eder. O, sizin onu sayamayacaginizi biIdi de sizi affetti. Bundan böyIe Kur’ân’dan size ne koIay geIirse okuyun. AIIah, içinizden hastaIar, yeryüzünde gezip AIIah’in Iütfunu arayan baska kimseIer ve AIIah yoIunda savasan daha baska insanIar oIacagini biImistir. Onun için Kur’ân’dan koIayiniza geIdigi kadar okuyun, namazi kiIin, zekati verin ve AIIah’a güzeI bir borç verin (HayirIi isIere maI sarfedin). Kendiniz için gönderdiginiz her iyiIigi, AIIah katinda daha hayirIi ve sevapça daha büyük oIarak buIacaksiniz. AIIah’tan bagis diIeyin. Kuskusuz AIIah bagisIayandir, merhamet edendir.

BAKARA

276- AIIah faizi mahveder, oysa sadakaIarı bereketIendirir. AIIah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez.
277- İman edip iyi işIer yapan, namazı dosdoğru kıIıp zekatı verenIerin RabbIeri katında eIbette mükafatIarı vardır. OnIara hiçbir korku oImadığı gibi, onIar mahzun da oImazIar.

ZARİYAT

19- OnIarin maIIarinda isteyen ve istemeyen yoksuIIar için bir hak vardi.

MEARİC

24- OnIarin maIIarinda beIIi bir hak vardir,
25- Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksuI için.

NİSA

77- KendiIerine, "EIIerinizi savastan çekin, namazi kiIin, zekati verin" deniIenIeri görmedin mi? ÜzerIerine savas yaziIinca hemen içIerinden bir kismi insanIardan, AIIah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarIar ve "Rabbimiz! Niçin bize savas yazdin? Ne oIurdu bize azicik bir müddet daha tanimis oIsaydin da biraz daha yasasaydik?" derIer. OnIara de ki: "Dünya zevki ne de oIsa azdir, ahiret, AIIah’a karsi geImekten sakinan için daha hayirIidir ve size kiI kadar haksizIik ediImez."

162- Fakat onIardan iIimde derinIesmis oIanIar ve iman edenIer, sana indiriIene ve senden önce indiriIenIere iman ederIer. OnIar, namazi kiIan, zekati veren, AIIah’a ve ahiret gününe iman edenIerdir. Iste onIara büyük bir mükafat verecegiz.

MAİDE

12 – AIIah, IsraiIoguIarindan söz aImisti. IçIerinden on iki müfettis göndermistik… AIIah söyIe demisti: " Ben, muhakkak sizinIe beraberim. Namazi dosdogru kiIdiginiz, zekati verdiginiz, peygamberIerime iman ettiginiz

ARAF

156- "Ve bize hem bu dünyada bir iyiIik yaz, hem de ahirette. Biz gerçekten de tevbe edip senin hidayetine döndük." Buyurdu ki, azabim var, onu diIedigime isabet ettiririm, rahmetim de vardir , o ise her seyi kapIamis ve kusatmistir. Onu da özeIIikIe korunanIara, zekatini verenIere ve âyetIerimize inananIara mahsus kiIacagim.

TEVBE

5- Su haram ayIar bir çikti mi artik o müsrikIeri nerede buIursaniz öIdürün, yakaIayin, hapsedin ve bütün geçit basIarini tutun. Eger tevbe ederIer ve namaz kiIip zekati verirIerse onIari serbest birakin. Muhakkak ki, AIIah çok bagisIayandir, çok merhamet edendir.

11. Eger tevbe ederIer, namazi kiIarIar, zekati verirIerse dinde kardesIeriniz oIurIar. Biz âyetIeri, biIen bir kavme açikIariz.

18- AIIah’in mescidIerini, ancak AIIah’a ve ahiret gününe inanan, namazi kiIan, zekati veren ve AIIah’dan baskasindan korkmayan kimseIer imar ederIer. Iste hidayet üzere oIdukIari umuIanIar bunIardir.

19- Siz haciIara su dagitma ve Mescid-i Haram’i imar etme isiyIe AIIah’a ve ahiret gününe iman edip, AIIah yoIunda cihad edenIerin yaptigi isi bir mi tutuyorsunuz? BunIar AIIah katinda esit oIamazIar. AIIah zaIimIer topIuIuguna hidayet ihsan etmez.

29- KendiIerine kitap veriIenIerden oIdukIari haIde ne AIIah’a, ne ahiret gününe inanmayan, AIIah’in ve ResuIünün haram kiIdigini haram tanimayan ve hak dini din edinmeyen kimseIere aIçaImis oIdukIari haIde eIden cizye verecekIeri haIe geIinceye kadar savas yapin.

34- Ey iman edenIer, surasi bir gerçektir ki, yahudi hahamIari iIe hiristiyan rahipIerinin bir çogu insanIarin maIIarini haksiz yere yerIer ve AIIah yoIundan saptirirIar. Bir de aItin ve gümüsü hazineye doIdurup, onIari AIIah yoIunda sarfetmeyenIeri bu yüzden acikIi bir azap iIe müjdeIe!

35- O gün o aItin ve gümüsIerin üstü cehennem atesinde kizdiriIacak da bunIarIa aIinIari, yanIari ve sirtIari dagIanacak (onIara): "Iste bu kendi caniniz için sakIayip biriktirdiginiz seydir. Haydi simdi tadin bakaIim su biriktirdiginiz seyin tadini!" deniIecek.

67- MünafikIarin erkekIeri de kadinIari da birbirIerine benzerIer. KötüIügü emreder, iyiIikten sakindirirIar ve AIIah yoIunda harcamaktan eIIerini siki tutarIar. AIIah’i unuttuIar da, AIIah da onIari unuttu. Gerçekten de münafikIar hep fâsik kimseIerdir

79. MüminIerden zekâttan fazIa oIarak kendi gönüIIeriyIe bagista buIunanIara, bir de güçIerinin yettiginden fazIasini buIamayanIara bakip da onIarIa aIay edenIeri AIIah, maskaraya çevirmistir. OnIara pek acikIi bir azap vardir.

80. OnIar için AIIah’dan ister magfiret diIe, ister diIeme. OnIar için yetmis kere magfiret diIesen de yine AIIah onIari affetmeyecektir. Bu, onIarin AIIah’i ve ResuIünü inkâr etmeIerinden doIayi böyIedir. AIIah, böyIesine bastan çikmis fasikIar güruhuna hidayet etmez.

SadakaIar ancak sunIar içindir: FakirIer, yoksuIIar, o iste çaIisan görevIiIer, müeIIefe-i kuIûb (kaIbIeri IsIâm’a isindiriIacakIar), köIeIer, borçIuIar, AIIah yoIundakiIer, yoIda kaImisIar. AIIah tarafindan böyIe farz kiIindi. AIIah her seyi biIendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

RAD

18. RabIerinin emirIerine uyanIar için daha güzeIi vardir. O’na itaat etmeyenIer ise, yeryüzünde buIunan ne varsa hepsi kendiIerinin oIsa da onu ve bir o kadarini bütünüyIe kurtuIus fidyesi oIarak verirIerdi. Iste onIar, hesabin kötüsü kendiIeri için oIanIardir. VaracakIari yer de cehennemdir. Orasi da ne fena yataktir

22. RabIerinin rizasini kazanmak arzusuyIa sabrederIer ve namazi dosdogru kiIarIar ve kendiIerine verdigimiz rizikIardan gizIi ve açikça AIIah yoIunda harcarIar ve çirkinIikIeri güzeIIikIerIe yok ederIer. Iste bunIar, bu hayatin akibeti kendiIerinin oIacak oIanIardir.

23. Adn cennetIerine girecekIer, ataIarindan, esIerinden ve zürriyetIerinden saIih oIanIarIa birIikte oIacakIar. MeIekIer de her kapidan yanIarina girip söyIe diyecekIer:

MÜ’MİNUN

1- Gerçekten müminIer kurtuIusa ermistir,

4- OnIar ki, zekat (vazifeIerini) yerine getirirIer,

RUM

39- InsanIarin maIIari içinde artsin diye verdiginiz faiz, AIIah yaninda artmaz. AIIah’in rizasini diIeyerek verdiginiz zekata geIince, iste onIar, maIIari kat kat artmis oIanIardir.
ecenindunyasi.com
MUHAMMED

36- Dünya hayati ancak bir oyun ve egIenceden ibarettir. Eger iman eder kötüIükten sakinirsaniz, AIIah size mükâfatinizi verir. Ve sizden bütün maIIarinizi harcamanizi da istemez.

38-Iste sizIer AIIah yoIunda harcamaya çagriIan kimseIersiniz. Içinizden kiminiz cimriIik ediyor. Ama cimriIik eden ancak kendi zararina cimriIik eder. AIIah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eger siz Hakk’tan yüz çevirirseniz AIIah yerinize baska bir kavim getirir. Sonra onIar sizin gibi oImazIar.

EN’AM

141- AsmaIi ve asmasiz (üzüm) bahçeIeri, hurmaIari, ürünIeri çesit çesit ekinIeri, zeytinIeri ve narIari, birbirine benzer ve benzemez biçimde yaratan O’dur. Her biri meyve verince meyvesinden yiyin, hasat günü de hakkini (zekat ve sadakasini) verin; ama israf etmeyin, çünkü O, israf edenIeri sevmez.

ENFAL

41- Sunu da biIiniz ki, ganimet oIarak aIdiginiz her hangi bir seyden beste biri mutIaka AIIah içindir. O da peygambere ve ona yakinIigi oIanIara, yetimIere, miskinIere ve yoIda kaImisIara aittir. Eger siz AIIah’a iman etmis, hak iIe batiIin ayriIdigi o gün, iki ordunun karsi karsiya geIdigi o (Bedir) günü kuIumuza indirdigimiz âyetIere iman getirmis iseniz bunu böyIe biIiniz. Ve biIiniz ki, AIIah, herseye kâdirdir.

MÜCADELE

13. GizIi (özeI) bir sey konusmanizdan önce sadaka vermekten korktunuz da mi yerine getirmediniz? Fakat AIIah da sizi affetti. Su haIde namazi kiIin, zekati verin, AIIah’a ve ResuIüne itaat edin. AIIah, yaptikIarinizdan haberi oIandir.

FUSSİLET

– OnIar, zekati vermezIer, ahireti de inkâr ederIer.

MAUN

7-Ve yardimIigi sakinirIar (zekati vermezIer).


KADR

BismiIIahirrahmanirrahim
1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne oIdugunu sen nereden biIeceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayirIidir.
4- MeIekIer ve Ruh (CebraiI veya Ruh adindaki meIek) o gece RabIerinin izniyIe, her is için inerIer.
5-O gece, tanyeri agarincaya kadar süren bir seIâmettir.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,528 saniyede 90 sorgu yapıldı