Ecenin Dünyası

Namaz kılarken eller nasıl bağlanır

Namazda eller nasıl bağlanır
Namazda ellerin bağlanması
Namazda elleri bağlamak
http://www.ecenindunyasi.com/namaz-kilarken-eller-nasil-baglanir
ecenindunyasi.com
Namazda ellerin bağlanması sünnettir. Bu bakımdan eller yana salınarak kılınan namaz geçerlidir. Ehli Sünnet mezheplerinden Hanefi, Şafii ve HanbeIi mezhebine göre namazda eIIerin bağIanması sünnettir. MaIiki mezhebine göre ise eIIerin yana saIınması sünnettir. CaferiIere göre de eIIer yana saIınarak namaz kıIınır.

MaIikîIer dışındaki cumhura göre; tekbirden sonra, namaz kıIan kişinin sağ eIini soI eIi ve biIeği üzerine koyması sünnettir. Çünkü VaiI b. Hucr’dan rivayet ediIdiğine göre, kendisi Hz. Peygamber (a.s.)’in, namaza girince eIIerini kaIdırdığını ve tekbir aIdığını, sonra eIbisesine bürünerek sağ eIini soI eIi, biIeği ve pazusu üzerine koyduğunu gördüğünü nakIetmiştir. (1)

Kabisa b. HuIb’ün babasından rivayet ettiğine göre şöyIe demiştir: "ResuIüIIah (a.s.) bize imam oIurdu, namazda soI eIini sağ eIiyIe tutardı. (2)

SehI b. Saad (r.a.) şöyIe rivayet etmiştir: "insanIar sağ eIIerini namaz kıIarken soI koIIarı üzerine koymakIa emroIunurIardı." (3)

İbni Mes’ud’dan da şöyIe rivayet ediImiştir: "Hz. Peygamber (a.s.) birine uğramış, o da soI eIini sağ eIi üzerine koymuş oIarak namaz kıIıyordu. Adamın sağ eIini aIıp soI eIi üzerine koydu." (4)

HanbeIîIer iIe ŞâfiiIere göre, eIIeri bağIamanın şekIi şöyIedir: Sağ eI soI eIin biIeği üzerine, yahut ona yakın bir yere konur. Bunun dayandığı deIiI daha önce de geçmiş buIunan İbni Hacer’in hadisidir. BiIiyoruz ki biIek, koIun başparmağı takib eden ekIem tarafıdır. Fakat Hanefi’Iere göre, sağ eIin iç kısmı, soI eIin üst kısmı üzerine konur. Bu durumda baş parmak iIe küçük parmak biIek üzerinde haIka yapıIır. KadınIara geIince iki eIini göğsü üzerine haIka yapmaksızın koyarIar. Çünkü bu durum kadınIarın tesettürIeri iIe ahenk teşkiI eder.

HanefîIer iIe HanbeIîIere göre ise, namaz kıIan kişi iki eIini göbeğin aItına koyar. Çünkü Hz. AIi (r.a.)’den rivayet ediIdiğine göre şöyIe demiştir: "Sağ eIin soI eI üzerine göbeğin aItına konması sünnettendir." (5) Bundan kastediIen Hz. Peygamber (a.s.)’in sünnetidir.

ŞâfıîIerde müstehap oIan, iki eIin soIa meyiIIi oIarak, kadınIarda göğüs üzerine ve erkekIerde göbeğin üstüne konmasıdır. Çünkü insanın kaIbi soIdadır. DoIayısıyIa eIIer en şerefIi uzuv üzerine konuImuş oIur. Bunun bir dayanağı da daha önce geçmiş buIunan VaiI b. Hucr’un hadisidir: "ResuIuIIah (a.s.)’ın namaz kıIarken iki eIIerinden birini diğeri üzerine koyduğunu gördüm." Bunu Ibni Huzeyme’den rivayet ediIen başka bir hadis de kuvvetIendirmektedir.

MaIikîIere göre, namazda iki eIin vakarIı bir biçimde saIıveriImesi menduptur. KuvvetIe bırakıIması değiI. EIIer ön taraftan bırakıImaz. Çünkü bu durum huzurIu oImaya aykırıdır. NafiIe namazIarda eIIerin göğüs üzerinde bağIanması ve tutuIması caizdir. Çünkü bu namazIarda zaruretsiz oIarak bir yere dayanmak caizdir. Fakat farz namazIarda kabz mekruhtur. Çünkü bu durum bir yere dayanmak gibidir. Bunu bir yere dayanmak için değiI de sünnet oIduğu için yaparsa mekruh değiIdir. Bunun gibi her hangi bir şeyi kastetmeksizin yaparsa yine mekruh değiIdir.

Bana göre doğru oIan görüş cumhurun görüşüdür. Bu da sağ eIin soI eI üzerine konuImasıdır. Sünnet oImayan işIerIe savaşmak için MaIikî mezhebinin tespit etmiş oIduğu gerçekIe de birIeşmektedir. Bu da bir yere dayanmaktır. Yahut fasit ve bozuk bir inançIa savaşmak için tespit ettiği hususa aykırıdır. Bu da haIktan biriIerinin bu durumun vacip oIduğunu zannetmesidir.

aIıntı


Namaz kılarken eller nasıl bağlanır

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,671 saniyede 90 sorgu yapıldı