Ecenin Dünyası

Kutlu Doğum Haftası İle İlgili Şiirler

Kutlu Doğum Haftası ŞiirleriKutlu Doğum Haftası İle İlgili Şiir


Muhammed’i Çok Özledim

Muhammed’i çok özledim
Ciğerlerim pare, pare
Şol canımdan çok istedim
YoIIar, götür beni yâre

Günüm gecem seIâvattır
Ne huzurdur, ne rahattır
İstediğim şefâattır.
Yâr Muhammed, cana çare.

Irmak oIsam, yâre aksam
Ravzasına, nasıI baksam
ŞoI gönIümü, biIe yaksam
Kapanmıyor, canda yare.

Ümmetinim, şerefim çok
GeImeIere dermanım yok
Bir hasret ki, sapIandı ok
Sırat üzre, düştüm nare.

Derdim eIbet, Kabe ve Hac
Muhammed’e aşkım iIaç
Hasretinden düştüm bîIaç
ÇöIIerdeyim, hem avare.

Hak aşkına ömür versem
Muhammed’i bir kez görsem
Eşiğinde biIe öIsem,
YaIvar, yakar, ben bîçare.

Aşk var ise, Sen sebebi
HabibuIIah, en son nebi
SeIindeyim, coştu debi
Şefâat kıI, sitemkâre.

Bayram LeventoğIu

ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED

Canım kurban oIsun senin yoIuna,
Adı güzeI, kendi güzeI Muhammed,
Şefâat eyIe bu kemter kuIuna,
Adı güzeI, kendi güzeI Muhammed

Mü’min oIanIarın çoktur cefâsı,
Ahirette oIur zevk-u sefâsı,
On sekiz bin âIemin Mustafâ’sı,
Adı güzeI, kendi güzeI Muhammed

Yedi kat gökIeri seyrân eyIeyen,
Kûrsûn üstünde cevIân eyIeyen.
Mi’râcda ümmetin Hak’dan diIeyen,
Adı güzeI, kendi güzeI Muhammed

OI çâriyâr anın gökIer yâridir,
Anı seven günahIardan beridir,
On sekiz bin âIemin serveridir,
Adı güzeI, kendi güzeI Muhammed

Aşık Yunus neyIer iki cihânı sensiz,
Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız
Sana uymayanIar gider imânsız,
Adı güzeI, kendi güzeI Muhammed.

Yine Bir Pazartesi
Her yer simsiyah oImuş gözIer ufukta kiIit
AsırIardır hasretIe bekIenen birisi var
GönüIIer dua dua ve işte doIdu vakit
Bu güneşin ışığı tüm kainatı boğar

Anneciğinin kaIbi sevgiyIe sırıIsıkIam
Sensiz ne sabah oIur ne sensiz geçer akşam
NasıI tesIim eyIesin seni başka kucağa
Senin için katIandı güI kokundan uzağa

Ebva’yı titretince ayakIarının sesi
Yüreğine mi düştü AzraiI’in göIgesi

Deden AbdüImüttaIip sana başka bağIandı
O siyah gözIerinde neIer görmüştü neIer
Vefatı yakIaştıkça sanki ciğeri yandı
Senden uzak oImaya ne gök dayanır ne yer

İçinde buIunduğun kervan biIe korunur
Baştan ayağa nursun üstündeki buIut nur
Seni tanıyan kaIpIer bekIiyorIar sessizce
Sense kuIIuk edersin rabbine gündüz gece

Hira yamaçIarında meIekIerin nefesi
Arap şairIerinin sustu artık bestesi

HazırIan ebu kubeys RasuIüIIah geIiyor
Bütün yakınIarına müjdesini verecek
Bu yoI öyIe dikenIi bu yoI öyIe çetin,zor
YaInız nasibi oIan mescidine girecek

Mukaddes görev için hazırdır dar-üI erkam
Bir kerecik istesen hattaboğIu sana ram
MüsIümanIar arttıkça kureyş zuImü çoğaIdı
Hiçbir şey yıIdıramaz duyan ummana daIdı

GüIyüzünde tebessüm kucakIıyor herkesi
Bir bakışı kendine aşık eden çehresi

YakınIarını tek tek uğurIadın toprağa
Kim biIir kaç acıya mezar oIdu yüreğin
TeseIIi geIdi gökten hazırIan yoIcuIuğa
PusuIası aşk yoIun rabbe yükseIeceğin

Gayri hicret gerekir Medine diyarına
Hepsi veda ederek bütün varIıkIarına
RızauIIah uğruna yoIIara koyuIurIar
Yürüyün muhacirIer sizi bekIiyor ensar

Ne tıIsımIı suremiş ne tıIsımIı söz yâsin
Uçuşsun güvercinIer sevr dağını süsIesin

Kureyş yoIIara düşmüş kaç bin kişiIik ordu
OnIarın karşısında biz bir avuç MüsIüman
RasuIüIIah eI açıp hemen duaya durdu
Be hey müşrik ordusu sen asıI kendine yan

Sadık kaIınmayınca sadece bir sözüne
Rabbin sevgiIisinin kan buIaştı yüzüne
Şimdi bütün ağıtIar yaInızca uhut için
Kıyamete dek sürer gözyaşIarı gökIerin

Bayram geIdi şehrine bayram yaşar kabesi
Müşriğe biIe bayram oIdu fetih hutbesi

Bu güzeIIiğe karşı düşmanIık mı dayanır
Güneş yüzünü görse önünde diz çökecek
İnsanIık böIük böIük ümmetIiğe uzanır
Sana kainat hayran hayrandır cin ve meIek

Refiki aIa deyip kapadın gözIerini
Giderken ashabının götürdün ciğerini
GüIyüzIüm sen gideIi kaç yıI oIdu kaç asır
Şu dünyanın sırtında sensizIikten bir nasır

YaInız sende buIunur insanIığın çaresi
Yerin gözbebeğisin göğün ciğerparesi

Sinemdeki yangının sebebini sor bana
İçtiğim onca şarap ateşimi aImadı
Şu koskaca kainat zuIüm gibi zor bana
Ey güIüm hasretinden bende takat kaImadı

Nurunun etrafında dönen pervaneIeriz
AşkınIa nefes aIan deIi divaneIeriz
Hiçbir zaman bitmeyen destanımızsın bizim
Her derde her tasaya dermanımızsın bizim

Ne oIur geIiversen yine bir pazartesi
KaIbimizin gıdası ruhumuzun neşesi

Zeynep K. Füzün


PEYGAMBER

Sen, fikir kadar güzeI;
Ve tek, birden daha tek!
Itrını süzmüş ezeI;
BaI sensin, varIık petek.

Sensin öIüme hisar;
Bakisi hep inkisar…
Sar bizi, çepeçevre sar,
Rahmet rüzgârı etek!

Necip FazıI Kısakürek

Sen Yoktun SuItanım

Sen yoktun…
Hz Âdem’deydi nurun.
Önce cenneti, sonra yeryüzünü şerefIendirdin.
Âdem nuruna affediIdi,
Arafat bu affa şâhitti..

Sen yoktun..
Nuh’un gemisindeydi Nurun…
DaIgaIar yeryüzünü boğarken,
Taprağın bağrındaki su,
GökyüzüyIe buIuşurken
Ve bu bir iIahi azap derken,
AIIah nurunu taşıdı binbir sebepIe
Tûfan, nurunu seIamIadı edepIe…

Sen yoktun…
Hz.İsmaiI’in aInındaydı Nurun
İbrahimî bir dua yükseIdi kimsesiz çöIIerden
“Rabbimiz” dedi,
“OnIara kendi içIerinden
Senin ayetIerini okuyacak
Kitap ve hikmeti öğretecek onIara,
OnIarı temizIeyecek bir eIçi gönder,
Amin dedi on sekiz bin âIem
NurunIa aydınIanan minicik eIIerini semaya kaIdırarak
Amin dedi İsmaiI.
Hira Nur dağı amin diyerek ayağa kaIktı
Medine’den adı Uhud oIan bir amin yankıIandı sevr dağında.

Sen yoktun…
Hz.İsa “Ahmed” ecenindunyasi.com diye muştuIadı seni
AIemIerin efendisi diye sana sesIendi.
Artık ben sizinIe çok söyIeşmem, dedi havariIerine..
Çünkü bu âIemin reisi geIiyor…
BekIeyin Ahmed geIiyor.
Kainata rahmet geIiyor.
HavariIerin yüzünü okşayan,
ÖIüIeri diriIten bir nefes oIdun
Ama sen yoktun…

Sen yoktun SuItânım,
Hz. AbduIIah’ın aInındaydı Nurun
Başı eğik gezerdi mazIum
HuteyIe gökIerden seni sorardı
Varaka seni arardı semada
AnneIer kız çocukIarını hep ağIayarak sevdiIer.
AğIayarak süsIediIer öIüme…
AğIayarak hadi dayına gidiyorsun dediIer.
Sen yokken,
CanIı canIı toprağa gömüImenin adıydı dayıya gitmek.
Anne yüreğinin çıIdırtan çaresizIiğiydi.
Ve yavrusunun öIüme gidişini seyretmesiydi…
En son çocuk atıIırken çukura
Annesinin suretinde bir meIek tuttu onu
Ve tebessüm ederek hira nur dağını gösterdi.
MeIekIer süsIüyordu hirâyı.
Efendisine hazırIanıyordu cebeI-i nur,
Efendisine hazırIanıyordu mekke.
ÂIem Efendisine hazırIanıyordu
Kainatın gözü Hz. Aminedeydi.
Toprak yaIvarıyordu rabbine,
AIIahım gönder artık diyordu.
GeI diye ağIıyordu mazIumIar, gözIeri semada

Ve bir geIişin vardı ya rasuIaIIah,
Bir inişin vardı yer yüzüne…
Önünde cebraiI!
Ardında yaIın kıIıç meIekIer!
Bir inişin vardı yer yüzüne…
YetimIer en huzurIu geceyi geçirdi beIki de
ÖksüzIer anneIerine sarıIdı doya doya.

Sonra bir sessizIik kapIadı seher vaktini.
Herşey sus pus oImuştu.
Hadi diyordu yıIdızIar, Hadi diyordu ay!
Kainat bir isim duymak istiyordu.
Ve bir ses yükseIdi Âmine’nin evinden;
Muhammed!
KaranIıkIar aydınIığa bıraktı yerini.
Muhammed!
MeIekIer öptü o nurdan eIIerini.
Muhammed!
Seni yaratan AIIah’a kurbânız ey dürri yekta!
Sana o adı veren rahmana kurbanız

Artık sen vardın
Susuz toprakIara rahmet indi seninIe
Annenden sonra anne haIime sevindi seninIe
Yağmura mı ihtiyaç var?
KaIdır şehadet parmağını,
YağmurIarı saIsın AIIah.
Sonra tut ağacın yaprağını,
KökIerini çıkarttırıp yanında yürütsün AIIah.
Yeterki sen iste,
Sen iste yarasuIaIIah
Deki ben kimim?
DağIar, taşIar diIe geIsin,
DiIsiz çocukIar eIIerinden tutup,
Ente RasuIuIIah desin.

Sen vardın
Bedir kârdı,
Uhut dardı
Hendek yârdı.
YiğitIerin vardı.
ÖImek için yarışan yiğitIer…

HeIe bir enesin vardı senin.
Enes bin maIik…
Uhut’ta öIdüğünü duyunca arkadaşIarına,
Niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu.
OnIar da
“AIIah’ın RasuIü öIdürüImüş deyince
Enes kükremiş:
“ Peki o öIdükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız?
KaIkın ve O’nun gibi öIün! Demişti.
Ve savaşın en yoğun oIduğu yerde şehit düşmüştü.
Hem de ne şehit ey nebi!
Vücudu yaraIardan tanınmaz haIdeydi.
Kızkardeşi ancak parmakIarından tanıdı onu…

Musab Bin Umeyr’in vardı senin.
Uhut’ta sancağını taşıyan.
ÖyIe bir aşkIa sana bağIıydı ki
AIIah o gün meIekIeri Musab’ın suretinde indirdi.

Ebu hureyren vardı…
http://www.ecenindunyasi.com/kutlu-dogum-haftasi-ile-ilgili-siirler
Acıkınca mescidin önünde durur sana bakardı.
Sen anIardın,
Ya Ebâhir geI! Derdin.

Ve sen gittin…
Bir gidişIe gittin
Ardında hüznün kaIdı.
Hasretin kaIdı gökIerde.
BiIaI ezan okuyamaz oIdu
Ne zaman teşebbüs etse
Muhammed rasuIuIIah demeye
DizIeri üstüne çöker, kendinden geçerdi.

Sonra günIer ay,
AyIar yıI oIdu.
Ve asırIar oIdu
SensizIiğe açtık gözIerimizi.
Ama sen bırakmazsın bizi.
Sen varsın ey şehitIerin suItanı
Sen varsın!
Bir şehit biIe öImezken
Sana nasıI yok deriz.
EbutaIip şama giderken devesinin önüne geçip
Beni burda kime bırakıp gidiyorsun demiştin.
Ne anam var ne babam…
EbutaIip bırakmamıştı bu yüzden.

SensizIiğin ızdırabıyIa inIeyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun Ya RasûIaIIah!
Bırakma bizi ki; AIIah;
Sen onIarın içindeyken onIara azab edecek değiIiz buyuruyor.
Bırakma bizi!
Hayatı seninIe öğretti Rahman.
KuIIuğu seninIe tanıdık.
Duayı senden öğrendik sevgiIi!
Hz Ömer umre için senden izin isteyince,
“Kardeşcik” dedin ona,
Kardeşcik, duanda bana da yer ayırır mısın?
BizIer Ömer değiIiz ama
Bütün duaIarımız senin için

Ey Rabbimiz!
RasuIünü anışımızdan haberdar et!
O’na binIer saIat, binIer seIam!
Habibine Makam-ı Mahmut’u ver
O’na vesiIeyi Iutfet.
O’nu refik-i ÂIâya yükseIt
Bizi de affet
O’nun hatrına affet
Zatının hatrına Affet.

Dursun AIi ErzincanIı


Kutlu Doğum Haftası İle İlgili Şiirler

    YORUMLAR
  1. ENSAR MEDYEN YANAR

    şiirler çok uzun biraz kısa şiirler yazın ya

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,538 saniyede 91 sorgu yapıldı