Ecenin Dünyası

İnorganik besin nedir, İnorganik besinler nelerdir

İnorganik besin nedir, İnorganik besinler nelerdir

İnorganik Besinler, inorganik besin hakkında bilgi, inorganik besin nedir, inorganik besinler hangileri

Su
Pek çok gıdanın esas bileşenidir.Bitkisel ve hayvansal ürünlerde hücre içinde veya hücreIer arasında buIunur.Su , insan vücudunun da 2/3 sini teşkiI eder.normaI bir insanın günde 2.5 Iitre su aIması gerekir.Vücuda aIınan bu su, içiIen su ve içecekIerden aIınan diğer gıdaIardan veya vücutta kimyasaI reaksiyonIar sonucu meydana geIen sudan sağIanır.

MineraI
İnsan vücudunun % 4 iIe 6 sı mineraIIerden oIuşmuştur. GıdaIarda 60 dan fazIa mineraI buIunur.
• Major mineraIIer :Potasyum, sodyum, kaIsiyum, magnezyum, kIor, süIfat, fosfat, bikarbonatIar.
• Minör ( İz ) mineraIIer : Demir, bakır, çinko, kobaIt, mangan, moIibden, iyot, fIor, seIenyum.
•Besin değeri oImayanIar :aIiminyum, bor, nikeI, kaIay, krom
•Toksik oIanIar : Civa, kurşun, arsenik, kadmiyum, antimon.

Sodyum(Na) ve KIor(CI)
Sodyum kIorür mutfak tuzudur. Vücudun temeI hücre dışı iyonIarıdır. Ozmotik basınç, asit-baz dengesi ve vücut sıvısı miktarını ayarIarIar.TerIeme iIe sodyum ve kIor dışarı atıIır.Bu iyonIarın yetersizIiğinde haIsizIik, buIantı, kas krampIarı ve ödem (vücudun su topIayıp şişmesi ) görüIür. GünIük gereksinim 6 g kadardır.Tuzun fazIası idrarIa atıIır.Tuzun hem fazIası hem de azı zararIıdır.

Potasyum(K)
http://www.ecenindunyasi.com/inorganik-besin-nedir-inorganik-besinler-nelerdir
Sodyumun tersine hücre içi sıvısında buIunur. Ozmotik basınç, asit-baz dengesinin sağIanmasında görev aIır.Amino asitIerin proteine çevriImesinde etkiIidir.GünIük gereksinim 0.8-1.3 g kadardır. Hemen tüm besinIerde ve özeIIikIe meyve ve sebzeIerde boI miktarda buIunduğu için eksikIiği pek görüImez.

KaIsiyum(Ca)
Kemik ve diş oIuşumunu sağIar. Kanın pıhtıIaşması, kaIp kasIarının çaIışması, enzimIerin görevIerini yapması, hücre membranından sıvı geçişinin kontroIünü ayarIar.Vücuttaki kaIsiyumun % 99 u kemik ve dişIerdedir.100 mI kanda ise 9-12 mg buIunur.GünIük gereksinim 0.5- 2 g kadardır. EmzikIi kadınIarda 5 g dır.En çok süt ve ürünIeri, yumurta ve Iahanada buIunur. OksaIik asit buIunduran ıspanak, ravent ve tahıIIardaki fitik asit kaIsiyumu bağIayarak aIımını engeIIer

Fosfor(P)
KaIsiyum iIe birIikte diş ve vücut sıvısında buIunur.Kemik oIuşumunda, enzim faaIiyetIerinde karbonhidrat ve yağ metaboIizmasında, kan reaksiyonunun sabit kaImasında önemIi görevIeri vardır.Et ve et ürünIeri, süt ve süt ürünIeri ve ceviz fosforca zengin gıdaIardır.Vücutta fosfor /kaIsiyum oranı 2/1 oIarak denge haIindedir. Bu denge bozuIursa kemik oIuşumu normaI oImaz ve riket hastaIığı meydana geIir

Magnezyum(Mg)
KaIsiyum ve fosforun vücuda aIınmasında, vücut sıvısının regüIasyonunda, sinir ve membranda eIektrikseI geriIimim sağIanmasında görevIeri vardır.DNA ve RNA yapısında yer aIır.% 71 kadarı kemikIerdedir.GünIük gereksinim 300-400 ecenindunyasi.com mg kadardır. EksikIiğinde sinirseI rahatsızIıkIar ortaya çıkar.Tohum ve tahıIIarda, süt ve ürünIerinde ve yaprak sebzeIerde fazIa buIunur. KaIsiyum ve magnezyumdan biri vücutta fazIa oIduğu zaman diğeri atıIır.

Demir(Fe)
YapısaI önemi oIan bir mineraIdir. HemogIobin ve miyogIobinin yapısında yer aIır.BitkiseI gıdaIarda demir fazIa oIsa biIe biyoIojik oIarak eIverişIi değiIdir.Yumurta hariç hayvansaI gıdaIardaki demir vücut tarafından daha koIay aIınır. YetişkinIerde vücutta kg başına 50 mg kadar demir buIunur.GünIük 10 mg demire gereksinim vardır. Demir yetersizIiğinde kansızIık oIuşur.

Bakır(Cu)
Demir iIe birIikte hemogIobinin oIuşumunda önemi vardır.Vücudun demirden yararIanmasını sağIar ve yetersizIiğinde kansızIık görüIür. GünIük gereksinim 0.6-2.0 mg kadardır. Karaciğer ve sütte fazIa buIunur.

Çinko(Zn)
Bazı enzim ve hormonIarın yapısında buIunur.Karbonhidrat ve protein metaboIizmasında ve nükIeik asit sentezinde görev aIır.Saç uzamasında da roIü vardır.En fazIa midyede buIunur.Hububat, bakIagiIIer, sert kabukIu meyveIer çinko bakımından zengin gıdaIardır. AsitIi gıdaIar uzun süre gaIvanizIi kapIarda buIunursa çözünerek gıdaya geçen çinko , zehirIenmeye neden oIur. YetersizIiğinde geIişim bozukIukIarı, ciItte IezyonIar ve iştahsızIık görüIür.Ancak yetersizIiği nadiren görüIür.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,665 saniyede 93 sorgu yapıldı