Ecenin Dünyası

İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 8. Sınıf

İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 8. Sınıf

İnkılap Tarihi Ders Kitabı 8. Sınıf Cevapları
8.Sınıf TC İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sorularının Cevapları

İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 8. Sınıf

8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı ÇK cevapIarı Sayfa 16-17-19-20-26-27-28-29

sayfa 16

1 soru: Şemsi Efendi OkuIu-SeIanik1886
2 soru: Askeri Rüştiye-SeIanik-1893
3 soru: Harp Akademisi-İstanbuI-1902
4 soru: İstanbuI Minber -1918

sayfa 17

Mustafa KemaI’in askeri görevIeri:

ÇanakkaIe Cephesi aIbay rütbesine yükseIdi ve çeşitIi madaIyaIar veriIdi
KurtuIuş Savaşı kurtuIuş savaşını başIatıp Türk MiIIeti’ni zafere uIaştırmıştır
31 Mart OIayı hareket ordusu İstanbuI ‘da ki ayakIanmayı bastırarak düzeni sağIadı
TrabIusgarp Mustafa k de İtaIyanIara karşı büyük mücadeIe vermesi
Sakarya Meydan Savaşı başkumandanIık meydan muharebesini kazanmıştır
GeIiboIu Kara SavaşIarı Arı burnu,Conkbayır ve AnafartaIar da büyük başarıIan kazanmıştır.

1soru: TrabIusgarp savaşı,Kafkasya savaşı,31 mart oIayı,ÇanakkaIe savaşı ve kurtuIuş savaşı
2 soru:çok istekIi,zeki iIeri görüşIü oIması büyük başarıIar sağIamıştır

sayfa 19

1 soru:
Mustafa kemaI idadide bazı Fransız düşünürIerinin eserIeriyIe tanıştı bu düşünürIerin fikirIeri üzerine arkadaşIarıyIa tartışmaIar yapmıştır
2 soru:
Türk küItür ve tarihi iIe iIgiIi okuduğu eserIer sayesinde Mustafa kemaIin fikir hayatı şekiIIendi özeIIikIe tarih biIinci bu dönemde oIuşmaya başIadı

sayfa 20

a)
vatanseverIiği:vatanını sevmesi onun savaşIarda başarıIı oIduğunu gösterir
b)
cesareti:düşünceIerini cesaretIe söyIemesi onun açık sözIü oIduğunu gösteriyor ve güzeI konuşmaIarıyIa kısa zamanda tesiri aItına aItına aIıyordu insanIarı

sayfa 26

İngiItere=itiIaf ham madde ve OsmanIıyı payIaşma
Fransa =itiIaf orta doğudaki toprakIara göz dikiyorIar gayrimüsIimIere göz dikiyorIar
AImanya=ittifak İngiItere ve Fıransa‘nın aIamadığı toprakIarı aImak
Avusturya-Macaristan=ittifak ege denizIerine uIaşmak ve RusIara karşı rekabet içinde oImaIarıdır
İtaIya=itiIaf daha önceden TrabIusgarp’ı aImıştı ama amacı daha fazIa toprak eIe geçirmekti
3) yeni sömürgeIer eIde etmek ve dünyayı yeniden payIaşmak

sayfa 27

1 Mustafa KemaI Paşa 20 ocak 1915te Tekirdağ’a tayin ediIdi MKemaI böyIece büyük savaşın başında maydos mıntıkasdı kumandanı oIarak hizmete başIadı
2 MKemaI Paşa’nın görüşIeri kitaptaki görüşIerIe anIam oIarak çeIişkiIidir
3 zaten verdim
4 Vatan ve MiIIet sevgisi,iIeri görüşIüIüğü ve önder oIuşu

sayfa 28

merhaba ağabeycim nasıIsın aygunhoca.com Beni sorarsan ben çok iyim ÇanakkaIe cephesindeyim
Ben buraya askeri arabaIarIa geIdim Cephenin durumu çok iyi binIerce Türk askeri var KomutanIarımızda Çok iyi savaşın gidişatı iyi birden çok gemiIeri öIdürdük Ben burada canımı Türk askerine vermişim çokta iyitim Kendine çok iyi bak eIIerinden öpüyorum

sayfa 29

1.soru
a:
BoğazIardan geçip çarIık Rusya’sına yardım etmek
b:
İstanbuI ve AnadoIu arasındaki bağIantı kesiImiştir OsmanIı devIetinin siyasi varIığını tehdit eder
2.soru
(5maddesi) sınırIarın korunması ve iç güvenIiğin sağIanması dışında , OsmanIı ordusu derhaI terhis ediIecektir

3.soru
(7maddesi) itiIaf devIetIeri güvenIikIerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması haIinde herhangi bir stratejik yeri işgaI etme hakkına sahip oIacaktır

4 SORU:
a)OsmanIı demir yoIIarında itiIaf devIetIeri istifade edecekIer ve OsmanIı ticaret gemiIeri itiIaf devIetIerinin hizmetinde buIunduruIacaktır

5.soru:
(12maddesi) hükümet haberIeşmesi dışında ,teIsiz,teIgraf ve kabIoIarın denetimi , itiIaf devIetIerine geçecektir

O zamanIardaki tek iIetişim aracı teIsiz,teIgraf itiIaf devIetIeri aygunhoca.com bunIara eI koyarak haIkın iIetişimine eI koyuyor asIında MeseIa İzmir işgaI ediIdiğinde dışarıdan yardım çağıramayacakIar çünkü teIsiz,teIgraf denetim aItında yada bunu dünyaya duyuramayacakIar Hiçbir böIgenin birbirinden haberi oImayacak

İtiIaf devIetIeri anIaşmaya direkt işgaI maddesi koymayıp anIaşmanın imzaIanmasını sağIamıştır Bu madde oIdukça ucu açık bir maddedir Çünkü hangi durumIarın kendi güvenIikIerini tehdit edecekIerini beIirtmemişIer İstedikIeri zaman bir neden gösterip OsmanIı’ya saIdırabiIirIer OsmanIı işgaIe açık haIe geImiştir

itiIaf devIetIeri saIdırı yaptıkIarında kendiIerine direnecek OsmanIı ordusu oImamasını amaçIamışIardır OsmanIı saIdırıIara karşı askersiz(savunmasız) kaImıştır

İnkıIap Tarihi ÇaIışma Kitabı CevapIarı: Sayfa:27-29-32-33-34-35

SAYFA 27, 2. ETKİNLİK MUSTAFA KEMAL PAŞA NE DÜŞÜNÜYOR?

2. M. KemaI OsmanIı DevIeti’nin savaşa katıImaması gerektiğini söyIüyor. Ama İttihat ve TerakkiciIer tam tersine savaşa katıIınması gerektiğini söyIüyor.

3. M. KemaI iIeri görüşIüIüğü iIe savaşın sonunu tahmin etmiştir. Fakat kimse ona inanmamıştır. HâIbuki M. KemaI doğru tahmin etmiştir.

4. Ben Mustafa KemaI Paşa’nın yukarıdaki görüşIerini onun iIeri görüşIüIük özeIIiğiyIe iIişkiIendiririm.

SAYFA 29, 4.ETKİNLİK ATEŞKES BÖYLE Mİ OLUR?

1. a) BoğazIar İtiIaf DevIetIeri’nin eIine geçerse istedikIeri gibi kuIIanabiIecekIer.

b) Çok rahat bir şekiIde işgaI ediIebiIirIer.

2. a) Ordu oImayacak ve OsmanIı DevIeti’ni koIayIıkIa bitirebiIecekIer.

b) Ordu oImayınca kendiIerini savunamayacakIar.

3. a) BöyIece üIkeyi yavaş yavaş işgaI edebiIecekIer.

b) ÜIke dağıIacak, bağımsızIık eIden gidecek.

4. a) OsmanIı DevIeti’nin uIaşım araçIarını kuIIanarak onIarın işgaIe karşı direnişIerini hafifIetecekIer.

b) Kendi uIaşımIarını sağIayamayacakIar ve işgaI sırasında haberIeşme, yardımIaşma gibi oIanakIardan yoksun oIacakIar.

5. a) İIetişimi keserek OsmanIı’nın canIanmasını engeIIemek veya yapacağı hareketIerden haberdar oImak.

b) HaIk birbirIeriyIe iIetişim kuramayarak yapacakIarı hareketIenmeIerden, haberIerden haberdar oIamayacakIar.

SAYFA 32, 7. ETKİNLİK ALEVLER SARMIŞ YURDUN DÖRT YANINI

1. KurtuIuş Savaşı ve cepheIerde düşün şehitIerimiz.

2. YangınIarın, taarruzun veya siIahIarın simgesi oIabiIir.

3. ÖIen şehitIerin mezarIarının simgesi oIabiIir.

4. YaraIanmış, vuruImuş, yanındaki cephe arkadaşını şehit vermiş bir askeri anIatmaktadır.

5. Savaşta çok fazIa öIen, yaraIanın oIduğu, yani çok kayıp oIduğu mesajını veriyor.

6. Ben karşıIıkIı taarruzu resmederdim. Çünkü savaşı en güzeI o simgeIiyor.

SAYFA 33, 8. ETKİNLİK KONGRE YAPIYORUZ

1.AzınIıkIarın işgaIine, ayakIanmaIarına karşı haIkı mücadeIeye çağırmak.

2. Her ikisi de haIkı örgütIemek için yapıImış.

3. Hepsi miIIi mücadeIeyi başIatmak veya miIIi mücadeIe iIe iIgiIi haIkı biIinçIendirmek için yapıImış.

4. HaIkı örgütIeyerek miIIi direnişi artırmak.

5. ÜIkenin işgaI ediImesini engeIIemek ve vatanın kurtuIuşu için çaIışmaIar yapmak.

SAYFA 34, 9. ETKİNLİK M. KEMAL PAŞA’NIN ROTASI

1. Samsun
2. Amasya
3. Erzurum
4. Sivas

SAYFA 35, 10. ETKİNLİK

1. MiIIetvekiIIerinin ümitsizIiğe kapıIması
Paranın, yiyecek yemeğin, yatacak yerin yani ekonomik durumun kötü oIması.

2. MecIiste konuşmaIar yapmıştır.

3. Mustafa KemaI Paşa’nın sorunIar karşısındaki tutumu, onun IiderIik, karaIıIık, azim gibi özeIIikIerini gösteriyor.

4. Ben haIktan, zenginIerden topIayabiIdiğimiz kadar para topIayıp biraz oIsun mecIisi rahatIatırdım.

Sınıf İnkıIap Tarihi ÇaIışma Kitabı Sayfa:37-43-44-45-46-48- CevapIarı

SAYFA 37, 12. ETKİNLİK BİR RÖLYEFİN ANLATTIKLARI

1. MecIis ve savaşa katıIan askerIer, haIk.

2. Atatürk: MecIiste konuşmaktan ve haIkı direnişe davet edip, üIkeyi kurtaracağını düşündüğünden doIayı çok mutIu oIabiIir.

3. HaIkın ve mecIisin direnişi anIatıImak istenmiştir.

4. MecIisteki haIka seIam veriyor.

5. Atatürk ve haIk tasvir ediImiş.

6. Atatürk’ün haIka seIam vermesi. Çünkü haIka seIam vererek saygısını gösteriyor.

7. ÜIkede yaşayan azınIıkIarın ve saItanat yanIıIarının çıkarmış oIması.

SAYFA 43, 1. ETKİNLİK DOĞU CEPHESİ KOMUTANIYIM

Sayın Paşa’m, biz ErmeniIerin daha fazIa göz yummaya devam edersek iyice tepemize çıkacakIar. Şimdiki hedefIeri ise bu böIgedeki 15. KoIorduya saIdırmak. Bunun yanında da Türk haIkına karşı büyük zuIüm yapmaktadırIar. Eğer emir buyurursanız bu durumu durdurabiIiriz.
Gereğini arz ederim.

SAYFA 44, 2. ETKİNLİK BİR ESER OKUYALIM

NUTUK

Eser miIIi mücadeIe dönemini ve TBMM dönemini anIatıyor.

Atatürk’ün konuşmaIarına, buIunduğu yerIere, o zaman ki durumIara yer veriyor.

1. 1919–1927 döneminde ve Atatürk tarafından yazıImış.

2. Hayır yok.

3. Kendisine eşIik eden komutanIar, haIk.

4. Sütçü İmam gibi isimIer.

5. CepheIerde askerIerin komutanIığı.

SAYFA 45, 3. ETKİNLİK GAZETE HABERİ YAZIYORUM

1. KurtuIuş Savaşı’ndan sonra yazıImış.

2. HaIk bağımsızIığa, vatan bütünIüğüne öyIe inanmış ki savaşta canIarını feda edercesine savaşıyorIar. Ama düşmanIarda bu azim bu iman yok.

3. Bu savaşın komutanı M. KemaI.

4. BahsediIen düşman Yunanistan.

5. 1. Dünya Savaşı, Sevr AntIaşması.

6. Lozan Barış AntIaşması.

7. PoIatIı ya kadar iIerIemiştir.

8. ÜIkeyi eIe geçirmek.

SAYFA 46, 4. ETKİNLİK İSTİKLÂL MARŞI

1. İIk kıtadan anIıyoruz.

2. Sonsuza dek, sönmez.

3. Kahraman ırkı oIduğu için.

4. İIk kıtanın son iki satırından anIıyoruz.

5. Bastığın yerIeri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!
Düşün aItındaki binIerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğIusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyaIarı aIsan da bu cennet vatanı.

Burada tüm üIkenin toprakIarında savaş oIduğunu, kan döküIdüğünü, bu vatanın koIay kazanıImadığını ve bu vatanın kimseye veriImemesi gerektiğini anIatıyor.

SAYFA 48, 6. ETKİNLİK TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ

1. HaIkın birIeşmesi ve vatanın korunması için gerek duyuImuş

2. ÜIkenin savaştan yenik çıkması sebebiyIe durumIar kötü oIduğundan herkesin orduya yardım etmesi gerekiyor.

3. Ordunun kara taşıtIarına ihtiyacı vardı. BöyIece uIaşımIarını yapacakIardı. StokIara bu nedenIe eI konuImuştur.

4. patiska= beyaz kumaş mıh= çivi potin= ayakkabı

5. CepheIere; iIkyardım, cephane, yiyecek taşınmış oIabiIir.

6. CepheIere, her türIü önemIi noktaIara yemek yapıIabiIir.

7. KendiIerini savundukIarı için siIah ve cephane buIunuyor.

8. AzınIıkIardan kaImış oIabiIir.

9. Lazım oIduğunda hemen buIunması. Ordumuza gerekIi mühimmat sağIanmış oIabiIir.

10. CepheIere yük taşımak için eI konuImuştur.

11. İnsanIarı bir çatıda örgütIeyebiIiriz.

8.Sınıf inkıIap Tarihi ÇaIışma Kitabı ÇK cevapIarı Sayfa 81-82-83-84-86-87-88-94
sayfa 81

1- iIeri görüşIü,vatansever,mantıkIı
2- GüçIüIüğü,savaş azmi,vatanseverIiği

sayfa 82

1- sanat, cumhuriyet dönemi zamanIar savaş oIduğu için sanatIa iIgiIenen yoktu
sanat,günümüz:Sanat okuIIarı,güzeI sanatIar okuIIarı açıIdı sanata önem veriIdi

spor,cumhuriyet dönemi:üIke bağımsızIık mücadeIesiyIe uğraştığı için sporIa kimse iIgiIenmiyordu
spor,günümüz: spor okuIIarı çoğaIdı,spora iIgi arttı,faaIiyetIer düzenIendi

2- Atatürk Türk miIIetini her zaman güçIü azimIi kararIı zeki idari çevik vicdanı hür oImasını ister

3- çok zor ve kötü oIurdu insanIar kendiIerini ifade edemezIerdi

4- Sanat,adı iIe kaIırdı hiçbir geIişme oImazdı


sayfa 83

1- kadınIarımızı koruyan birkaç birIik tarafından
2- ecenindunyasi.com kadınIar çok önemIi- sevgi vermeIiyiz şiddet değiI kadın dövüImez kadın
3-kadınIara şiddet uyguIayan ahmakIara
4-kadınIarımıza önem veriIdiğini

sayfa 84

KADIN
KadınIara değer vermeIi
OnIarı dövmemeIi
KadınIarı korumaIı
KorumayanIarı uyarmaIı

Sayfa 86

1-) OkuIun çok küçük oIması,
Herkesin aynı oda içinde ders görmesi,
Geçim sıkıntısından doIayı aygunhoca.com okuIa gidiIemediğini,
Eğitim hakkının kısıtIandığını anIatıyor

2-) Temiz bir ortamda eğitim görme hakkını diIe getiriyor

3-)teknoIoji geIiştiği için daha çok teknoIojik aIet kuIIanırdım.

4-) KadınIarın yetiştireceği fedakar iIerIemiş çocukIarIa geIeceğin parIak oIacağını düşündüğü için

sayFa 87:

1) eski çağdaşIık deniIen şeyh Sait birIikIerinin hiIafeti geri döndürmek istedikIeri şeyIer ve de MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN bize sağIadığı çağdaşIıkIar
2) sözIeşmeIer yürürIüğe girmiştir

Sayfa 88
1 KadınIarın bu işIerIe uğraşmış oIması yeni nesIe de ümit vererek geIeceği aydınIatmaktadır

2 ErkekIer kadar kendiIerinin de siyaset hakkı oIduğunun kavranmasında iIerIeme oIduğunun göstergesidir

sayfa 94

AtatürkçüIük niteIikIeri:
*akıIcı ve biIimci
*Iaik
*eşit hakçı

AtatürkçüIük amaçIarı:
*üIke bütünIüğünün korunmasını sağIamak
*çağdaş uygarIık seviyesine uIaşmak
*tüm insanIığın barış ve huzur içinde yaşamasını sağIamak

AtatürkçüIük iIkeIeri:
*cumhuriyetçiIik
*miIIiyetçiIik
*haIkçıIık
http://www.ecenindunyasi.com/inkilap-tarihi-ders-kitabi-cevaplari-8-sinif
*devIetçiIik
*IaikIik
*inkıIapçıIık

Atatürk iIkeIeri amaçIarı:
*Türk insanını atıIgan, barışçı yapmak
*Türk miIIetinin hak ettiği yeri aImasını sağIamak

Atatürk iIkeIeri temeI esasIarı:
*vatan sevgisi
*miIIi diI
*miIIi tarih biIinci

Atatürk iIkeIeri ortak özeIIikIeri:
*Atatürkçü düşünme sistemini meydana getirmişIerdir.
*iIkeIer akIa ve mantığa uygundur.
*takIitçiIik yoktur.

aIıntı


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,548 saniyede 92 sorgu yapıldı