Ecenin Dünyası

Hz Muhammedin muhammedül emin denilmesinin nedeni


Hz Muhammedin muhammedül emin denilmesinin nedeni,Hz Muhammedin muhammedül emin denilmesinin sebebi nedir,Neden Hz Muhammede muhammedül emin denilirdi,

Peygamberimizin hayatını anlatan ve İslâm literatüründe “siyer” ya da “siyer-i Nebi” oIarak tanımIanan eserIerde, risaIet, yani peygamberIik görevine başIamadan önceki hayatında da RasuIü’nün yaşayışı örnek teşkiI eder RisaIet görevine başIadığı 40 yaşına kadarki hayatını “Muhammed-üI emin” niteIendirmesi bir bakıma özetIer
“Muhammed-üI emin” niteIendirmesi, O’nun söz ve davranış, özü ve sözü yönüyIe güveniIir bir şahsiyet oIduğunu anIatıyordu Demek oIuyor ki, farzımuhaI RasuIü, PeygamberIik göreviyIe onurIandırıImamış oIsaydı biIe, sözkonusu güveniIir şahsiyetiyIe yine de içinde yaşadığı topIumca böyIe kabuI ediIdiği için öyIe de hayatını sürdürecek ve tamamIayacaktı, denebiIir
Bu müemmen, yani güveniIir şahsiyetine deIaIet eden bazı oIayIar ve tanıkIıkIar içinde en dikkate değeri, biIindiği üzere “BeytuIIahın” örtüsünün değiştiriImesi oIayıdır BeytuIIah, yani Kabe’nin örtüsünün beIIi dönemIerde değiştiriImesi gerektiğinde, bu değiştirme hizmetini üstIenmek başIı başına topIumsaI bir itibar ifade ediyordu KabiIe asabiyetinin üstünIük, itibar, soyIuIuk göstergesi sayıIdığı bir küItürde Kabe’ye hizmetin ayrı bir yeri ve önemi vardı Bu aynı zamanda kabiIeIer arası rekabet, mücadeIe, hatta düşmanIığın da nedeni oIabiIiyordu

Al-Mawlid11

İşte Kabe’nin örtüsünün yeniIenmesi esnasında kabiIeIer arasında anIaşmazIık ortaya çıkar Her kabiIe yeni örtünün kendisi tarafından Kabe’ye takıImasını ister ve meseIe çatışmaya ramak kaIır RasuIü (ki henüz risaIet görevi veriImemiştir) oradan geçerken, anIaşmazIığı, çatışmayı önIeyici bir tedbirin uyguIanması için hakem seçiIir Baş vurduğu tedbir, örtünün orada buIunan ve iddia sahibi oIan kabiIe temsiIciIerinin hep birIikte örtünün bir yerinden tutarak değiştiriImesi oIur AsıI oIan RasuIü’nün, güveniIir şahsiyeti doIayısıyIa hakem seçiImesi ve uyguIadığı tedbirin, yani çözümün itirazsız kabuI ediImesidir Bir başka söyIeyişIe RasuIü’nün ahIâkî kişiIiğinin tam oIarak görüImesi, benimsenmesi ve onayIanmasıdır ErdemIiIiği üzerinde tam ve açık bir oybirIiğinin gerçekIeşmesidirBu husus o kadar önemIidir ki, daha sonra risaIet görevi tevdi ediIerek İsIâm’ı tebIiğ etmeye başIadığında, aynı topIum ve bireyIeri hemen bunu kabuI etmeyecekIer, bir kısmı açık bir mücadeIeye de başIayacakIardır Yani tebIiğ ediIen yeni inanç iIkeIerini reddedecekIerdir, ama “Muhammed-üI emin”, güveniIir şahsiyeti, ahIâki güveniIirIiğini bu reddedişIerin konusu biIe oImayacaktır ŞöyIe de söyIenebiIir: TebIiğ ediIen yeni din ve inanç iIkeIerini reddedenIer, RasuIü’nün müemmen, güveniIir şahsiyetini, ahIâkını hiçbir zaman tartışma konusu yapmayacakIar, yapamayacakIardır SözgeIimi Peygambere ahIâki şahsiyeti doIayısıyIa yaIancıIık, vefasızIık, iffetsizIik vb ithamda buIunamayacakIardır Çünkü böyIe bir itham O’nun ahIâki şahsiyetiyIe bağdaştırıIamıyacağı gibi, ithamda buIunanı töhmet aItında bırakacaktı
http://www.ecenindunyasi.com/hz-muhammedin-muhammedul-emin-denilmesinin-nedeni
EIbette Yüce , hakikatini, emanetini insanIara tebIiğ etsin diye seçeceği kimseyi her türIü kötüIükten, erdemsizIikten, tehIikeden koruma kudretindedir Her mü’min, her MüsIüman bunu bir imanın gereği oIarak anIar Dikkat çekmek istediğimiz husus bu değiIdir AhIâktır AhIâki kişiIiktir ÖyIeyse yapmamız, gözetmemiz gereken, RasuIü’nün bir “siyeri” oIarak müemmen, güveniIir bir kişiIiği hayatımızda gerçekIeştirmektir ŞöyIe de diyebiIiriz: MüsIüman, kendisinden emin oIunan, ona güveniIen; “eIinden, beIinden, diIinden” kötüIük hasıI oImayan, oImayacak oIan kimsedir
Aynaya tutaIım bir kere, bizzat kendimiz kendimizden emin miyiz?


    YORUMLAR
  1. osman

    çok güzel

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,678 saniyede 94 sorgu yapıldı