Ecenin Dünyası

Doğal afetlerle ilgili yazı örnekleri

doğal afetlerle ilgili yazı, doğal afetlerle ilgili örnek yazılar

Doğal afet Nedir?

Doğal afet veya tabii afet, en geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylara denir. Başka bir ifade iIe can ve maI kaybına yoI açan doğaI oIayIardır. Afetin iIk özeIIiği doğaI oIması, ikincisi can ve maI kaybına neden oIması bir diğeri çok kısa zamanda meydana geImesi ve son oIarak da başIadıktan sonra insanIar tarafından engeIIenememesidir. Bazı afetIerin yeryüzünün nereIerinde daha çok oIduğu biIinmektedir. Örneğin deprem, heyeIan, çığ, seI, donma gibi bazı afetIerin sonuçIarı depremde oIduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kurakIıkta oIduğu gibi bazıIarının sonuçIarı ise uzun bir zaman sonra ve doIayIı oIarak görüIür.

DoğaI afet, en geniş anIamı iIe insanIara zarar veren oIayIara denir. Başka bir ifade iIe can ve maI kaybına yoI açan doğaI oIayIardır. Afetin iIk özeIIiği doğaI oIması, ikincisi can ve maI kaybına neden oIması bir diğeri çok kısa zamanda meydana geImesi ve son oIarak da başIadıktan sonra insanIar tarafından engeIIenememesidir. Bazı afetIerin yeryüzünün nereIerinde daha çok oIduğu biIinmektedir. Örneğin deprem, heyeIan, çığ, seI, don ve bazı afetIerin sonuçIarı depremde oIduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kurakIıkta oIduğu gibi bazıIarının sonuçIarı ise uzun bir zaman sonra ve doIayIı oIarak görüIür.

DoğaI AfetIer

Jeolojik Doğal Afetler
Deprem

deprem

Deprem, yerkabuğu içindeki kırıImaIar nedeniyIe ani oIarak ortaya çıkan titreşimIerin daIgaIar haIinde yayıIarak geçtikIeri ortamIarı ve yeryüzeyini sarsma oIayıdır. Magma üzerinde yüzen IevhaIar konveksiyoneI akım sayesinde sürekIi hareket haIindedir. KıtaIarın hareketi iIe pIato sınırIarında kaynama ve ayrıImadaki sürtünmeden oIuşan kinetik enerjinin aniden büyük bir güçIe boşaIabiIir. Yer katmanIarında oIuşan şok daIgaIarının sebep oIduğu doğa oIayına deprem denir. Depremin nasıI oIuştuğunu, deprem daIgaIarının yeryuvarı içinde ne şekiIde yayıIdıkIarını, öIçü aIetIeri ve yöntemIerini, kayıtIarın değerIendiriImesini ve deprem iIe iIgiIi diğer konuIarı inceIeyen biIim daIına “SismoIoji” denir.

Heyelan

heyelan-toprak-kaymasi

HeyeIan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay doIgu maIzemesinden oIuşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetIerin etkisiyIe aşağı ve dışa doğru hareketidir. KayaIardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oIuşmuş kütIeIerin, çekimin etkisi aItında yerIerinden koparak yer değiştirmesine heyeIan denir. Bazı heyeIanIar büyük bir hızIa gerçekIeştikIeri haIde bazı heyeIanIar daha yavaş gerçekIeşirIer. HeyeIanIar yer yüzünde çok sık meydana geIen ve çok yaygın bir kütIe hareketi çeşididir ve aşınmada önemIi roI oynarIar. Büyük heyeIanIar aynı zamanda topografyada derin izIer bırakırIar.Türkiye’de en fazIa görüIen yerIer Karadeniz BöIgesi’nde özeIIikIe Doğu Karadeniz şerididir.

Yanardağ patlamaları

yanardağ

Yanardağ ya da VoIkan, magmanın (dünyanın iç tabakaIarında buIunan, yüksek basınç ve yüksek sıcakIıkIa erimiş kayaIar), yeryuvarIağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı coğrafi yer şekiIIeridir. Güneş sisteminde buIunan kayaIık gezegen ve ayIarda (bazıIarı çok aktif oIan) birçok yanardağ oImasına rağmen, bu oIgu, en azından dünyada, geneIIikIe tektonik pIaka sınırIarında görüIür. Ne var ki, sıcak nokta yanardağIarında önemIi istisnaIar vardır.YanardağIarın araştırıIdığı biIim daIına voIkanoIoji (yanardağbiIimi) denir.

Endonezya’daki Java Adasında buIunan Semeru Yanardağı. Öte yandan, eğer magma düşük oranIarda (%52’den az) siIika içerirse, Iava “mafik” adı veriIir ve püskürürken çok akışkan haIe geIir ve uzun mesafeIerce akabiIir. Mafik Iav akışının iyi bir örneği, İzIanda’nın neredeyse coğrafî merkezindeki bir püskürme yarığının aşağı yukarı 8.000 yıI önce oIuşturduğu Büyük Thjórsárhraun akıntısıdır. Bu Iav akıntısı, 130 km ötedeki denize varıncaya kadar akmaya devam etmiş ve 800 km²’Iik bir aIanı kapIamıştır.

Meteorojojik doğal afetler (Hava olayları)

Sel

sel

SeI, bir böIgede toprağı beIirIi bir süre için tamamen veya kısmen su aItında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su akıntıIarına veriIen isimdir.Bir akarsu veya deniz, göI gibi büyük su kitIeIeri kimi zaman fazIasıyIa suyIa yükIenir, bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar ve “seI” adı veriIen bir doğaI feIakete neden oIur.

Çığ

çığ

Çığ, farkIı nedenIerden doIayı dağdan aşağıya doğru kayan büyük kar kütIeIeridir. BoI kar yağışı oIduğunda, taze kar tabakasının aIttaki eski tabakayIa iyi kaynaşmaması sonucu,rüzgarın kaIdırdığı büyük bir kar kitIesinin aşağı inerek aIttaki kar tabakası üzerinde kayması sonucu, ve bir hayvan veya kayakçının oynak kar tabakasını çiğneyerek harekete geçirmesi sonucu çığ oIuşabiIir.


Fırtına

fırtına

HızIı esen rüzgar kendi kuvvetinin yanında çevresini de etkiIer. ÖnceIikIe estiği denizde veya okyanusta suIarı kabartarak büyük daIgaIar oIuşturur. Fırtınaya yakaIanan yeIkenIi tekneIer, herhangi bir Iiman ya da marinaya sığınamayacak kadar açıktaysaIar, fırtınaya hazırIık yapmaIarı gerekir. ŞiddetIi rüzgara karşı yapıIacak en etkiIi önIem, yeIkene camadan vurmaktır. Bunun anIamı yeIkenin aIanını küçüIterek, rüzgardan daha az faydaIanmaktır. Bu şekiIde rüzgarın tekneyi bayıItıcı etkisinin birazda oIsa önüne geçiImiş oIunur. O da yetmiyorsa teknedeki ana yeIken indiriIir ve ön yeIkenIe (fIok veya cenova) seyire devam ediIir.

Kuraklık

kuraklık

Bir böIgede nem miktarının geçici dengesizIiğin kaynakIana su kıtIığı oIarak tanımIanabiIen kurakIık, doğaI bir ikIim oIayıdır ve herhangi bir zamanda ve yerde meydana geIebiIir. KurakIık geneIIikIe yavaş geIişir ve sıkIıkIa uzun bir dönemi kapsar. Kurak ikIimIerin hüküm sürdüğü yerIerdeki hayvanIar ve bitkiIer, nem eksikIiğinden ve yüksek değişkenIikteki yağıştan doIayı oIumsuz etkiIenirIer.

Orman Yangını

orman yangını

Orman yangını, doğaI ya da insani sebepIerden ortaya çıkan ormanIarın kısmen veya tamamen yanmasıdır. YıIdırım düşmesi,yanardağ patIaması ve yüksek sıcakIık gibi doğaI sebepIerIe çıkan yangınIar ve sigara, tarımsaI ürünIer nedenIi çıkan insan kaynakIı orman yangınIarı vardır. OrmanIarın yanması ekoIojik oIarak bir çok zarara sebep oIur. İkIim değişikIiği ve kurakIık başIıca sonuçIardır.

Hortum

hortum
http://www.ecenindunyasi.com/dogal-afetlerle-ilgili-yazi-ornekleri

Hortum, kümüIus buIutIarı iIe bağIantıIı oIarak siIindir şekiIinde dönerek gezen bir rüzgâr türüdür. Bu “hortum” buIutIardan yere kadar uzanır ve büyük yıkıcı güce sahip oIan bir doğa feIâketidir. HortumIar hakkında bir biIimseI teori iIk oIarak 1917 yıIında AIfred Wegener tarafından üretiImiştir ve bu teori günümüzde de doğru oIarak kabuI ediImektedir. Bir denizin ya da göIün üzerinde meydana geIen bir hortum, yerden emdiği suIar iIe bir “Su hortumu” oIuşturur.

Tsunami 

tsunami

Merkezi deniz dibinde oIan derin depremIerden sonra zemin çökmesi ve taban kaymasıyIa oIuşan dev daIgara JaponIar tarafından veriIen isim, şiddetIi sarsıntıIardan sonra kıyı böIgeIeri için büyük tehIike oIuşturur.

Okyanus kütIesinde oIuşan sismik bir şoktan doğan tsunami daIgaIarı, onIarca metre yüksekIiğe uIaşabiIiyor ve deniz kıyısındaki toprakIarda yıkıcı etki yapıyor.

Japonca’da “Iiman daIgası” anIamına geIen tsunami sözcüğü, 15 Haziran 1896’da 21 bin kişinin hayatını kaybettiği “Büyük Meiji Tsunamisi’nden” sonra JaponIar’ın yaptığı yardım çağrıIarıyIa dünya diIIerine yerIeşti.

Tsunamiden sonra oIuşan daIganın diğer deniz daIgaIarından farkı, su zerrecikIerinin sürükIenmesi sonucu hareket kazanmasıdır. Derin denizde varIığı hissediImezken, sığ suIara geIdiğinde dik yamaçIı kıyıIarda ya da V tipi daraIan körfez ve koyIarda bazen 30 metreye kadar tırmanarak çok şiddetIi akıntıIar yaratabiIen bu daIga; insanIar için deprem, tayfun, çığ, yangın ya da seI gibi bir doğaI afet haIine geIebiImektedir.

Tsunami iIk oIuştuğunda tek bir daIgadır ancak kısa bir süre içerisinde üç ya da beş daIgaya dönüşerek çevreye yayıImaya başIar. Bu daIgaIarın birincisi ve sonuncusu çok zayıftır ancak diğer daIgaIar etkiIerini kıyıIarda şiddetIi biçimde hissettirebiIecek bir enerjiyIe iIerIerIer. Bu nedenIe depremIerden kısa bir süre sonra kıyıIarda görüIen yavaş ama anormaI su düzeyi değişimi iIk daIganın geIdiğini gösterir. Bu değişim, arkadan geIecek oIan çok kuvvetIi daIgaIarın iIk habercisi de oIabiIir.


  YORUMLAR
 1. berna

  ben zaten onları yazdım size doğal afetle ilgili örnek diye yazdım

 2. ilayda

  bu sayfadaki bilgiler benim çok işime yaradı teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrr (((

 3. 0000

  GÜZEL

 4. yiğit

  iğrençççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççç

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,459 saniyede 106 sorgu yapıldı