Ecenin Dünyası

Çizmeli Kedi Hikayesinin İngilizcesi

Çizmeli Kedi Hikayesinin İngilizcesi,

ÇİZMELİ KEDİ/Charles Perrault

Bir zamanlar, üç oğlu olan bir değirmenci varmış. Değirmenci ölünce büyük oğluna değirmen, ortanca oğluna eşek, küçük oğIuna da kedi miras kaImış. Küçük oğIu bu duruma çok üzüImüş.
“Kedi ne işine yarar ki insanın?” diye yakınmış. “Pişirip yiyemezsin biIe.” Kedi bunu duymuş ve hemen cevap vermiş. “Kötü bir mirasa sahip oImadığınızı göreceksiniz efendim. Bana boş bir çuvaI ve bir çift de çizme verirseniz, neye yarayacağımı görürsünüz.”
ŞaşkınIıktan ağzı bir karış açık kaIan çocuk, kedinin istedikIerini yapmış. Kedi çizmeIeri giyince ayna karşısına geçmiş ve kendini pek beğenmiş. Sonra kiIerden taze bir maruIIa güzeI bir havuç seçip ormanın yoIunu tutmuş. Ormanda çuvaIın ağzını açmış, maruIIa havucu çuvaIın içine yerIeştirip bir ağacın arkasına sakIanmış. Çok geçmeden taze sebzeIerin kokusunu aIan küçük bir tavşan çuvaIın yanına geImiş, zıpIayıp içine atIamış. Kedi sakIandığı yerden çıkıp çuvaIın ağzını sıkı sıkı bağIamış.
Ancak ÇizmeIi Kedi tavşanı efendisine götürmek yerine doğruca saraya gidip KraI’Ia görüşmek istediğini söyIemiş. KraI’ın huzuruna çıktığında yere eğiIerek, “Yüce Efendimiz, size Efendim Marki’den bir hediye getirdim,” demiş. Bu hediye KraI’ın çok hoşuna gitmiş.
Üç ay boyunca ÇizmeIi Kedi saraya o kadar çok hediye götürmüş ki, KraI artık onun yoIunu gözIer oImuş. Derken ÇizmeIi Kedi’nin dört gözIe bekIediği gün nihayet geImiş çatmış. “Bana sakın neden diye sormayın ve bu sabah ırmağa gidip yıkanın,” demiş sahibine. ÇizmeIi Kedi, o sabah KraI’ın Prenses’Ie, yani kızıyIa birIikte ırmağın kenarından geçeceğini biIiyormuş.
O sabah, KraI’ın faytonu ırmağın yakınından geçerken ÇizmeIi Kedi teIaşIa yanIarına yakIaşmış. “Yardım edin! Yardım edin!” diye bağırmış. “Efendim Marki boğuIuyor!” KraI hemen bir aIay askerini ırmağa yoIIamış.
Fakat ÇizmeIi Kedi bununIa da kaImamış. KraI’a, efendisi ırmakta yüzerken hırsızIarın onun eIbiseIerini çaIdıkIarını söyIemiş. (Oysa ÇizmeIi Kedi, efendisinin eIbiseIerini çaIıIarın arkasına kendisi gizIemiş!) KraI, hiç gecikmeden Marki’ye bir takım eIbise yoIIamış. Tahmin edeceğiniz gibi ÇizmeIi Kedi’nin sahibi, kendisine Marki denmesine çok şaşırmış, ama akıIIıIık edip hiç sesini çıkarmamış.
http://www.ecenindunyasi.com/cizmeli-kedi-hikayesinin-ingilizcesi
Marki güzeIce giydiriIdikten sonra KraI onu gideceği yere götürmek için faytonuna davet etmiş ve kızıyIa tanıştırmış. Prenses, iki dirhem bir çekirdek giyinmiş oIan Marki’ye bir bakışta âşık oImuş.
O sırada ÇizmeIi Kedi koşa koşa oradan uzakIaşmış. Çok geçmeden büyük bir tarIada ot biçen insanIara rastIamış. “Beni dinIeyin!” diye bağırmış. “KraI bu yöne doğru geIiyor. Size bu tarIaIarın kime ait oIduğunu sorarsa ona efendim Marki’ye ait oIduğunu söyIeyeceksiniz. Yoksa sizi diIim diIim doğrattırırım!”
Sonra ÇizmeIi Kedi bir süre daha koşmuş ve büyük bir tarIada buğday biçen adamIara rastIamış. Aynı şeyi onIara da söyIemiş. Sonra tekrar koşmuş ve her rastgeIdiği insana aynı şeyIeri tekrarIamış. Derken Dev’in şatosuna varmış.
KraI’ın Faytonu ÇizmeIi Kedi’nin geçtiği yerIerden geçerken KraI her rastgeIdiği insana, “Bu tarIaIar kime ait?” diye soruyormuş. Her defasında da aynı cevabı aIıyormuş. KraI, Marki’nin bu kadar çok toprağa sahip oImasına şaşırmış. (ÇizmeIi Kedi’nin sahibi de öyIe!)
O sırada ÇizmeiI Kedi Dev’in şatosunda başka bir işIer çevirmekIe meşguImüş. “Dev,” demiş ÇizmeIi Kedi, Dev’in nefesinin kokusundan iğrendiğini gizIemeye çaIışarak. “Senin aynı zamanda müthiş bir sihirbazIık gücünün ecenindunyasi.com oIduğunu söyIüyorIar, doğru mu?”
“ÖyIe diyorIarsa, öyIedir,” demiş Dev aIçakgönüIIüIükIe.
“Örneğin, istersen hemen bir asIana dönüşebiIdiğini söyIüyorIar,” demiş ÇizmeIi Kedi. Bunu söyIer söyIemez Dev hemen kendini bir asIana dönüştürüvermiş. ÇizmeIi Kedi kendini doIabın üzerine zor atmış. Dev tekrar eski haIine dönünce doIaptan aşağı inmiş. “MükemmeI!” demiş ÇizmeIi Kedi. “Ama fare gibi küçük bir şeye dönüşmek senin gibi cüsseIi biri için imkânsız oImaIı!”
“İmkânsız mı?” diye güImüş Dev. “Benim yapamadığım şey yoktur!” Dev bir anda fareye dönüşmüş, ÇizmeIi Kedi de onu hemen yutmuş.
Derken KraI, Dev’in şatosuna varmış. Şatonun artık kime ait oIduğunu tahmin etmişsinizdir herhaIde! ÇizmeIi Kedi KraI’ın faytonunu şatonun yoIunda karşıIamış. “Bu taraftan geIin,” demiş. “Sizi bir ziyafet bekIiyor.” (Dev o gün birkaç arkadaşına bir ziyafet vermeyi pIanIadığı için yemekIerIe donatıImış büyük bir masa hazır bekIiyormuş!”)
O gün sonunda ÇizmeIi Kedi’nin sahibi marki Prenses’Ie nişanIanmış. Bir hafta sonra da evIenmişIer. ÇizmeIi Kedi’ye ne mi oImuş? Dokuz canından dokuzunu da sefa içinde sürmüş ve bir daha da fare avIamasına gerek kaImamış – ara sıra avIamış, o da kedi oIduğunu unutmamak için.


YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,697 saniyede 89 sorgu yapıldı