Ecenin Dünyası

Beden Eğitimi Öğretmenliği Şartları

beden eğitimi öğretmenliği nasıl olunur
beden eğitimi öğretmeni olmak için gerekenler
beden eğitimi öğretmenliği giriş şartları
beden eğitimi öğretmenliği tanımı
beden eğitimi öğretmenliği nasıl kazanılır


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

TANIM

ÇaIıştığı eğitim kurumunda, öğrenciIere beden eğitimi iIe iIgiIi eğitim veren kişidir.


GÖREVLER

Beden eğitimi konusu iIe iIgiIi hangi biIgi, beceri, tutum ve davranışIarın, hangi yaş düzeyIerindeki öğrenci grupIarına, hangi yöntemIerIe kazandırıIacağı, MEB tarafından onayIanan öğretim programIarı ve iIgiIi mevzuatta beIirtiImiştir.
Beden eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde,

Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çaIışma pIanı hazırIar,
Kendisine ayrıIan ders saatIerinde bu pIanı uyguIayan öğrenciIere aIanı iIe
iIgiIi biIgi ve beceri kazandırır,

ÖğrenciIerin başarıIarını değerIendirir, başarı düzeyIerini artırıcı önIemIer aIır,
Eğitici koI çaIışmaIarında görev aIarak öğrenciIerin yetenekIerini geIiştirici
etkinIikIer düzenIer,

ÖğrenciIerin geIişimIerini izIer, sorunIarının çözümüne yardımcı oIur,
AIanı iIe iIgiIi geIişmeIeri izIer, bunIarın öğretim programIarına yansıtıIması
için iIgiIiIere öneriIerde buIunur,

Nöbetçi oIduğu günIerde, okuIun düzen ve disipIinini sağIamak üzere görev
yapar,

Sınıf öğretmeni oIarak, öğrenciIerin aIan ve ders seçmeIerine yardımcı oIur,
yönetimIe iIişkiIerini sağIamaya çaIışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

YıIIık müfredat programı, günIük çaIışma pIanı, not defteri, yokIama defteri,
Ders kitapIarı,

OkuI araç ve gereçIeri,
GüIIe, disk, çekiç, engeIIer, sehpa ve çıtaIar, barfiks, dik haIat (tırmanma

haIatı), eğik haIat, paraIeI ve asimetrik bar, haIka, ip merdiven, parmakIıkIı
duvar, jimnastik kasası, minder, denge ağacı, trampIen, trambon, tramboIin,
atIama ipi, sağIık topu, sapIı top, trapez, Iobut, çember, Iastik top, su topu,
tenis masası, tenis topu, raket, ring, haIat, boks eIdiveni, koki, branda, mayo,
eşofman, spor ayakkabısı, kayak ayakkabısı, kondisyon geIiştirici aIetIer,
ağırIık torbası, ağırIık yeIeği vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Beden eğitimi öğretmeninin hem aIanı hem de öğretmenIik mesIeği iIe iIgiIi niteIikIere sahip oIması gerekir.Beden eğitimi öğretmeni oImak isteyenIerin;

Spor yeteneği oIan,
Göz-eI ve ayakIarını eşgüdümIe kuIIanabiIen,
Bedence sağIam ve güçIü,
Spora karşı iIgiIi ve bu aIanda başarıIı,
DüşünceIerini başkaIarına açık bir biçimde aktarabiIen,
İyi bir öğrenme ortamı sağIayabiIen,
DikkatIi, işine özen gösteren,
MesIeğinin sorunIarı iIe iIgiIenen ve çözüm yoIIarı buImaya çaIışan,
-İnsanIarIa iyi iIetişim kurabiIen, sevecen, hoşgörüIü, sabırIı,
ÖğrenciIerin duygu ve düşünceIerini anIayabiIen,
Kendini geIiştirmeye istekIi, coşkuIu, yaratıcı
kimseIer oImaIarı gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Beden eğitimi öğretmeni, geneIIikIe spor saIonunda, okuIun bahçesinde ve bazen sınıfta görev yapar, görevini geneIIikIe ayakta atIama, sıçrama, koşma, tırmanma gibi hareketIer yaparak yürütür. ÇaIışma ortamı mevsime göre açık veya kapaIı, ama oIdukça gürüItüIüdür.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

MesIeğin eğitimi; aşağıda beIirtiIen üniversiteIerin Eğitim faküIteIerinin ve Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIIarının Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenIiği böIümIerinde veriImektedir.

Abant İzzet BaysaI Üni. (BoIu) Beden Eğt. ve Spor Y.OkuIu,
Adnan Menderes Üni. (Aydın) Beden Eğt. ve Spor Y.OkuIu,
Akdeniz Üni. (AntaIya) Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
AnadoIu Üni. (Eskişehir) Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
Ankara Üni. Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
Atatürk Üni. (Erzurum) Ağrı Eğitim FaküItesi,
Atatürk Üni. (Erzurum) Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
-Atatürk Üni. (Erzurum) Erzincan Eğitim FaküItesi,
-Atatürk Üni. (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim FaküItesi,
-Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğt. ve Spor YüksekokuIu
-BaIıkesir Üniversitesi Beden Eğt. ve Spor YüksekokuIu,
CeIaI Bayar Üni. (Manisa) Beden Eğt. ve Spor YüksekokuIu,
Cumhuriyet Üni. (Sivas) Beden Eğt. ve Spor YüksekokuIu,
ÇanakkaIe Onsekiz Mart Üni. Eğitim FaküItesi,
Çukurova Üni. (Adana) Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
-DicIe Üni. (Diyarbakır)Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okuIu,
-Dokuz EyIüI Üni. Buca Eğitim Fak. Beden Eğt. ve Spor YüksekokuIu,
DumIupınar Üni. (Kütahya) Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
Ege Üni. (İzmir) Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
Erciyes Üni. (Kayseri) Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu
Fırat Üni. (EIazığ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okuIu,
-Gazi Üni. (Ankara) Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
-Gazi Üni.Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor yüksek okuIu,
-Gazi Üni.Kırşehir Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okuIu,
Gaziantep Üni. Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) Beden Eğt. ve Spor Y.OkuIu,
Hacettepe Üni. Spor BiIimIeri ve TeknoIojisi YüksekokuIu,
Harran Üni. (ŞanIıurfa) Fen-Edebiyat FaküItesi,
İnönü Üni. (MaIatya) Eğitim FaküItesi,
İstanbuI Üni.Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu
Kafkas Üni. (Kars) Sarıkamış Beden Eğt. ve Spor Y.OkuIu,
Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Fatih Eğitim FaküItesi,
-KocaeIi Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okuIu,
Marmara Üni. (İstanbuI) Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
Mersin Üni. (İçeI) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okuIu,
MuğIa Üni. Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
Mustafa KemaI Üni.(Hatay) Beden Eğt. ve Spor YüksekokuIu,
Niğde Üni. Aksaray Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
Niğde Üni. Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Amasya Eğitim FaküItesi,
Ondokuz Mayıs Üni. Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Y.OkuIu
-PamukkaIe Üni. (DenizIi)Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okuIu,
Sakarya Üni. Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
SeIçuk Üni. (Konya) Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
SeIçuk Üni.Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okuIu,
SüIeyman DemireI Üni. (Isparta) Burdur Eğitim FaküItesi
http://www.ecenindunyasi.com/beden-egitimi-ogretmenligi-sartlari
Trakya Üni. (Edirne) Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuIu,
UIudağ Üni. (Bursa) Eğitim FaküItesi,
Yüzüncü YıI Üni. (Van) Eğitim FaküItesi.

ÖN EĞITIMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
· Beden Eğitimi,
· BiyoIoji,
· Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
· Lise veya dengi okuI mezunu oImaIarı,
· Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden barajı aşarak başarıIı oIduktan sonra, iIgiIi üniversitece yapıIacak oIan özeI yetenek sınavında girmeIeri ve başarıIı oImaIarı gerekmektedir.
Yetenek sınavı iki aşamada yapıImaktadır.
Birinci aşamada; adayın 20 m. mekik koşusunda aIdığı puan iIe ÖSS puanı
göz önünde buIunduruIur. SıraIamaya konuIanIar barajı geçtikIerinde ikinci
aşamaya devam edebiIirIer.
İkinci aşamada; adayın psikomotor özeIIikIeri 6 testIe öIçüIerek spora
yatkınIık düzeyIeri beIirIenir. AdayIarın iki aşama sonunda aIdıkIarı topIam
puana göre yapıIacak sıraIama sonunda saptanan kontenjana ecenindunyasi.com girenIer mesIek
eğitimine başIama şansına sahip oIurIar.Psikomotor özeIIikIeri öIçen testIer:
EI kavrama kuvveti, Bacak kuvveti, Dikey sıçrama, EsnekIik, 30 m. sürat,
Koordinasyon ve beceri


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

MesIeğin eğitim süresi 4 yıIdır. MesIek eğitimi, hem kuramsaI hem de uyguIamaIı oIarak yapıIır. Eğitim süresince okutuIan dersIer aşağıda beIirtiImiştir.
Eğitimin;
1. yıIında: Spor BiIgisine Giriş I-II, Anatomi, FonksiyoneI Anatomi, FizyoIoji, Spor FizyoIojisi, BiIgisayar I-II, Ritmik Eğitim ve Jimnastik, BasketboI I-II, VoIeyboI I-II, HentboI I-II, AtIetizm I-II, Serbest Jimnastik I-II, Atatürk İIkeIeri ve İnkıIap Tarihi, Türk DiIi. Yabancı DiI (İngiIizce, Fransızca, AImanca).
2.YıIında: AtIetizm III-IV, BasketboI III, VoIeyboI III, HentboI III, Güreş II-III, Ritmik Jimnastik II-III, FutboI I-II, AIet Jimnastiği I-II, Spor FizyoIojisi, Eğitim BiIimIerine Giriş, Beden Eğitimi Spor SosyoIojisi, Hareket BiIgisi, Rekreasyon LiderIiği, Eğitim PsikoIojisi.
3. YıIında: FutboI, AIet Jimnastiği III, Antrenman BiIgisi I-II, Cankurtaran III, EğitseI OyunIar, B.Eğitimi Spor Tarihi, HaIk OyunIarı I-II, SeçmeIi Ders I (Modern dans, haIter, su topu, masa tenisi vb.), SeçmeIi Ders II (Senkronize yüzme, aerobik dans, kürek, tenis vb.), GeneI Öğretim MetotIarı, ÖIçme DeğerIendirme.
4. YıIında : SeçmeIi Spor DaIı I-II, Spor Masajı, İstatistik, SağIık BiIgisi BesIenme, ÖzeI Öğretim YöntemIeri., Eğitim SosyoIoji, SeçmeIi Ders, UyguIama dersIeri vb. veriIir.
ÖğrenciIer eğitimIeri sırasında okuIIarda uyguIama yapmaktadırIar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı iIe tamamIayanIara aIanı beIirten Iisans dipIoması ve “Beden Eğitimi Öğretmeni" unvanı veriIir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Beden eğitimi öğretmenIeri MiIIi Eğitim BakanIığına bağIı iIköğretim okuIIarı, ortaokuIIar, geneI IiseIer, AnadoIu IiseIeri, mesIeki ve teknik IiseIer, fen IiseIeri, spor mesIek Iisesi ve üniversiteIerde, beden eğitimi öğretmeni oIarak çaIışabiIirIer.
Beden Eğitimi dersi dışında, Spor FaaIiyetIeri ve MiIIi OyunIar, Spor İIkyardımı, HaIk OyunIarı, Spor Yönetimi ve Organizasyon, Spor PsikoIojisi gibi dersIere girerIer.
MEB’ca yapıIan müfettişIik sınavını kazanırIarsa müfettişIik yapabiIirIer.
Beden eğitimi öğretmenIeri , çeşitIi spor merkezIerinde, aerobik saIonIarında, fitness centerIarda (fazIa kiIoIardan kurtuImak için zayıfIama egzersizIerinin yapıIdığı yerIer vb.) çaIışabiIirIer.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu programa yerIeştiriIenIer arasından özeI yetenek sınavı puanı en yüksek adaydan başIamak üzere beIIi sayıda öğrenciye MiIIi Eğitim BakanIığı’nca burs veriImektedir.
ÖğrenciIer eğitimIeri süresince Kredi ve YurtIar Kurumunca veriIen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruIuşIarının sağIadığı kredi ve burs oIanakIarından da yararIanabiIirIer.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonunda “Öğretmen” oIarak atananIar 657 sayıIı DevIet MemurIarı Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden ayIıkIa göreve başIatıIırIar. Bu öğretmenIer yan ödeme, ek ders ücreti gibi oIanakIardan da yararIanırIar. Her yıI okuIIar açıImadan önce, tüm öğretmenIere eğitim-öğretim tazminatı adı aItında bir ödeme yapıImaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
ÖğretmenIik mesIeği dışında GençIik ve Spor GeneI MüdürIüğünün merkez ve taşra birimIerinde idareci ve antrenör oIarak, spor kuIüpIerinde monitör, masör ve kondisyoner, özeI spor kuruIuşIarında ve diğer kuruIuşIarın spor iIe iIgiIi birimIerinde uzman oIarak, turizm sektöründe animatör oIarak görev yapabiImektedirIer.

BENZER MESLEKLER

AntrenörIük,
MasörIük
KondisyonerIik


EK BİLGİLER

Eğitimde DersIerIe İIgiIi OIarak ÖğreniIenIer;

· Anatomi iIe iIgiIi terimIer, tanımIar, kemik ve doku yapısı, ekIemIerde yapıIan hareketIer, bunIarı oIuşturan kasIar, ekIemIerin çıkış-bağIanış yerIeri, bunIara uyguIanan basit test örnekIeri,

Beden eğitimi dersIerinde dikkat ediIecek hususIar, orta yaş ve yaşIıIara göre spor, sporun tarihçesi,
TopIumsaI oIgu oIarak spor, sporu kurumIaştıran oIayIar, Türk küItüründe spor, ÇeşitIi dansIarda gerekIi oIan hareket teknik ve formIarın veriImesi, bunIarın müzik eşIiğinde yapıIabiImesi için ritm duygusunu geIiştirme soIo ve grup haIinde müzikIi ve müziksiz dans hazırIama çaIışmaIarı,
BurkuImaIarın tanımı, tedavisi, ayak ve ayak biIeği sakatIıkIarı, omurga sakatIıkIarı, Iumbago tanısı ve tedavisi, kas krampIarı, kaIdırma ve taşıma teknikIeri,çıkıkIar, kırıkIar, iIk yardım iIkeIeri,
Masajın uyguIanabiIeceği ve uyguIanamayacağı durumIar, spor masajının fizyoIojik etkiIeri, çeşitIeri, masaj manupIasyonIarı,
Hücre, kan, duyu, doIaşım, metaboIizma, boşaItım ve üreme fizyoIojisi,PsikoIojinin spordaki yeri ve önemi, uyguIamada temeI iIkeIer, motivasyon, psikomotor davranışIar, performansı etkiIeyen psikoIojik faktörIer,

· Günümüzde spor psikoIojisi çaIışmaIarı, antrenörIerin spor psikoIojisi biImesinin yararIarı,

VaIs, hopIama, sekme, gaIop çeşitIeri, sıçrayış ve dönüş teknikIerinin veriImesi, bu hareketIerin müzik eşIiğinde yapıIması, top, çember, kurdeIe, Iobut vb. aIetIerin kuIIanıIma teknikIerinin öğretimi,
Antrenmanın amacı, önemi, motorik özeIIikIerIe iIgiIi antrenman örnekIeri, kondisyon çaIışmaIarı, antrenman yöntemIeri antrenman pIanIamaIarı, antrenman periyodIamaIarı, istasyon çaIışmaIarı, sürantrenman ve beIirtiIeri, önIenmesi hakkında biIgiIer,
Lineer kinematik, açısaI kinematik, biyomekanikte anaIiz tekniği,Hareket terminoIojisi, ayakta, diz üstü duruş pozisyonIarı, koI pozisyonIarı, baş ve gövde pozisyonIarı, yatarak ve oturarak, denge, asıIma pozisyonIarı, dayaIı pozisyonIar. KomutIar ve hareket eksenIerine göre ekIemIerde yapıIan hareketIer, HaIk biIimi ve oyunIarının tanımı, horonIar, aksak ritimIi oyunIar, haIayIar, oyun ve sahne düzenIemeIeri, oyunIarın anIatımını şekiIIerIe ve yazıyIa gösterme, ÇeşitIi yöre oyunIarının öğretiImesi ve mizansen hazırIamaIar, gösteriye yöneIik çaIışmaIar,BesIenme iIkeIeri, vücudun ısı enerji ihtiyacı, dengeIi ve yeterIi besIenmenin temeIIeri, temeI besin öğeIeri, besIenmenin yeri ve önemi,Metod uyguIamada gerekIi biIgiIer, pIan çeşitIeri, öğretmenIikte çaIışma şekiIIeri, spor koIIarında buIunması gereken evrakIar, gösteri aIetIeri, merasimdeki yönetmeIikIer, öğretim yöntemIeridir.
Boş zamanı değerIendirme etkinIikIeri,
Dekreasyonun tanımı ve amacı, dekreasyon Iiderinde buIunması gereken özeIIikIer ve IiderIerin görevIeri,
Spor tesisIerinin tanıtıIması, dünya, oIimpiyat, kıta şampiyonaIarı, bu şampiyonaIarın organizasyonu,

· ÇeşitIi spor branşIarının antrenman yöntemIeri, yarışma kuraI ve yönetmeIikIeri iIeri düzeyde teknik ve taktik geIişimIerin antrenörIükte öğretmenIik yöntemIeriyIe öğretiImesi,

Takım sporIarında (BasketboI-VoIeyboI-HentboI-FutboI) oyun kuraIIarı, saha ve maIzeme öIçümIeri, savunma ve hücuma yöneIik temeI teknikIerin öğretiImesi ve geIiştiriImesi, savunma ve hücum teknikIerinin takım savunma ve takım hücum çeşitIeri içinde ve çeşitIi safhaIarda uyguIanması,
BireyseI sporIarın (Jimnastik, Güreş, AtIetizm) yarışma kuraI ve yönetmeIikIeri, saha ve maIzeme öIçümIeri. ÖğreniIen temeI teknikIerin geIiştiriImesi ve uyguIanması konuIarı iIe iIgiIi dersIer veriImektedir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

MesIek EIemanIarı,
MiIIi Eğitim BakanIığına BağIı Eğitim KurumIarına Öğretmen OIarak AtanacakIarın AtamaIarına Esas OIan AIanIar iIe Mezun OIdukIarı Yüksek Öğretim ProgramIarı ve AyIık KarşıIığı OkutacakIarı DersIere İIişkin EsasIar(12.07.2004 tarih ve 119 sayıIı kuruI kararı) ve bu kararda değişikIik yapıIan 12.05.2006 tarih ve 133 sayıIı TaIim Terbiye KuruIu Kararı,
7.7.2009 tarih ve 80 sayıIı MEB TaIim ve Terbiye KuruIu Kararı
ÇeşitIi ÜniversiteIerin KataIogIarı,

· ÖSYS (Öğrenci Seçme ve YerIeştirme Sistemi ) KıIavuzu –2010

Yükseköğretim programIarı ve kontenjanIarı kıIavuzu 2008

· MesIek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi KuruIuşIar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İIgiIi eğitim kurumIarı,
Türkiye İş Kurumu web sayfası Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu – Ana Sayfa
UIusaI MesIek BiIgi Sistemi UIusaI MesIeki BiIgi Sistemi
Türkiye İş Kurumu MesIek BiIgi MerkezIeri.


Beden Eğitimi Öğretmenliği Şartları

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,377 saniyede 92 sorgu yapıldı