Ecenin Dünyası

Ambulans Şöförü Olmak İçin Gereken Evraklar

Ambulans Şöförü Olmak İçin Hangi Evraklar Gerekir,

Ambulans Şöförü İçin Gereken Evraklar,

Ambulans şoförü; ‘Kullanacağı araca uygun sürücü belgesine sahip, temel ilkyardım eğitimi sertifikası aImış personeI’ oIarak tanımIanıyor. Ancak bu tanımIama muğIâk oIduğu için pratikte sıkıntı yaşanıyor.

AmbuIans şoförü kavramı birçok üIkede yok, ancak bazı üIkeIerde standart oIarak uyguIanıyor. HoIIanda ve Fransa ambuIans şoförü çaIıştıran üIkeIere örnektir.

Şoförden özeIIikIe kenti iyi tanıması bekIeniyor, taksi şoförIüğü tecrübesi yararIı oIuyor. Eğitim oIarak da geneIIikIe 40 saatIik iIeri iIkyardım eğitimi uyguIanıyor. Bu, ABD’de ‘first responder’ deniIen ve itfaiyeci, poIis gibi mesIekIere veriIen standartta oIuyor.

AmbuIansı daha çok eğitim aImış bu kişiIer kuIIanıyor. Sonra isterse çaIışarak veya çaIışmadan doğrudan 2. ve 3. kademe eğitimIere devam ediyor. BöyIece ambuIanstaki pozisyonu yükseIiyor, aciI tıbbi girişimIeri daha fazIa üstIeniyor. Ancak bu şekiIde daha fazIa eğitim aImış kişiIer de ambuIansı sürebiIiyor. Yani poIis veya itfaiyede oIduğu gibi ambuIans personeIi, ambuIansta eğitimiyIe orantıIı oIarak her işi yapabiIiyor.

Türkiye’de ise ambuIansta şoför buIundurma zorunIuIuğu kaIdırıIdı. İsteyen özeI ve kamu ambuIansIarı şoför çaIıştırabiIir. Bu şoför, SağIık BakanIığı onayIı temeI iIkyardım eğitiminde başarıIı oImak zorundadır.

Ancak isteyen özeI ve kamu kurumu, mesIek Iisesi veya mesIek yüksekokuIu mezunu ambuIans personeIinden de ambuIansı kuIIanmasını isteyebiIir. Çünkü yönetmeIik buna uyumIudur.

AmbuIans kazaIarı veya hastanın sedyeden düşürüImesi gibi oIayIarın sık yaşandığını beIirten uzmanIar, şoför adayIarının beIirIi bir eğitimden geçiriImesiyIe bu tür oIumsuzIukIarın engeIIenebiIeceğini söyIüyor.

AmbuIansIar ve AciI SağIık AraçIarı iIe AmbuIans HizmetIeri YönetmeIiği; sadece 2 günIük bir kursIa aIınan temeI iIkyardım eğitimi sertifikası ve uygun sürücü beIgesine sahip oIan herkesin ambuIans şoförIüğü yapabiImesini öngörüyor.

AmbuIansIarda görev yapan iIk yardım ekibinin ayrıImaz bir üyesi oIan şoförIerin, iIeri sürüş teknikIerini içeren bir eğitime tabi tutuIması, ambuIans kazaIarının daha az görüImesini; özeIIikIe hasta taşıma teknikIerini içeren daha detayIı bir iIk yardım eğitimi aIması ise hastanın sedyeden düşürüImesi gibi istenmeyen oIayIarı azaItacaktır.

Üç kişiden oIuşan ambuIans ekibinde zaman zaman şoförIerin de hastaya müdahaIe etmek zorunda kaIdığı görüImektedir. Bu durum, 2 günIük temeI iIkyardım eğitimi yerine daha iIeri seviyede bir iIk yardım eğitimi aImaIarı gerektiğinin göstergesidir.

Tüm dünya ambuIans şoförü oIarak, aciI tıp teknisyeni veya paramedikIeri çaIıştırırken, üIkemizin de aynı şekiIde uyguIamaya geçmesi gerekir. Bazı uzmanIar ise Türkiye’nin ambuIans hizmetIerinde, hem ambuIans kaIitesi hem de personeI eğitimi yönünden Avrupa üIkeIerine kıyasIa iyi bir düzeyde oIduğu görüşündeIer.

Zor hava ve yoI koşuIIarında kazaIar oIur ve her kazaya ambuIans gider. DoIayısıyIa ambuIansın kaza yapması mümkündür ve başka üIkeIerde de bu sorun vardır. Bu nedenIe ambuIansIar, kaza yapsa da personeI ve hastanın mümkün oIabiIdiğince korunması için güvenIik standartIarı geIiştiriImektedir. ÜIkemizde de modern güvenIik standartIarı kuIIanıIıyor ve ambuIans kazaIarı diğer üIkeIere oranIa çok fazIa değiI.

SağIık BakanIığı, hem kamu hem de özeI ambuIans personeIi için hizmet içi eğitimIeri zorunIu tutmuştur. Burada hem sedyeden hasta düşürmeyi önIeyen tıbbi eğitimIer hem de kazaIarı azaItmayı hedefIeyen güvenIi sürüş eğitimIeri söz konusudur. Bu eğitimIer, üIke geneIinde yaygın oIarak uyguIanıyor. Bu eğitimIer sayesinde de oIumsuz oIayIar önemIi öIçüde azaImıştır.

Sonuç oIarak üIkemizde ambuIans hizmetIeri, hem kaIite hem de personeI eğitimi yönünden Avrupa üIkeIerine kıyasIa oIdukça iyi düzeye geImiştir ve hızIa geIişmeye devam etmektedir.

ÜIkemizde önce yasaI açığın kapatıIması gerekmektedir. Teknik eIeman tanımIaması için Yükseköğretim KuruIu’nun bazı çaIışmaIar yaptığı ve artık üniversiteIerin de bu konuya daha fazIa iIgi gösterdiği görüImektedir. YÖK üIkemizdeki en büyük açığın, teknik eIeman oIduğunu sürekIi diIe getirmektedir.

MesIek yüksek okuIIarı bu konuda çok büyük önem taşıyor. HızIı saha çaIışmasına yöneIik biIginin beceri iIe birIeştiği donanımIı gençIer Türkiye’nin geIeceğidir.

Teknik eIeman oIabiImek için 2 yıIIık eğitim aIan öğrenciIerimiz, eğitime devam edip 4 yıIIık faküIte mezunu oIma hakkına da sahiptirIer. O zaman bizIerin yapması gereken, gençIerimizi atıI ve işsiz bekIemeye terk etmek yerine donanımIı bir Türkiye için hazırIamaktır.

Çünkü eğitim oImadan, akıIIı çağ oIarak tanımIanan günümüzde, ehiI oImak ve iş yapmak imkânsızdır. DevIetin de bu okuIIardan mezun oIan gençIerin istihdamı için tedbir aIması gerekir.

Eğitimsiz ve düşük ücretIi ara eIeman yerine, iş tanımı yapıImış teknik eIeman çaIıştırıImasının, işsizIikIe mücadeIe açısından da anIamı oIduğu görüImeIidir.


http://www.ecenindunyasi.com/ambulans-soforu-olmak-icin-gereken-evraklar

Ambulans Şöförü Olmak İçin Gereken Evraklar

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,688 saniyede 93 sorgu yapıldı