Ecenin Dünyası

Albert Einstein Topluma Hangi Alanda Hizmet Etmiştir

Albert Einstein Hizmetleri,
Albert Einstein Topluma Hangi Alanlarda Hizmet Etmiştir

Yirminci yüzyılın başlarında geliştirdiği teorileriyle ilk kez olarak kütle ile enerjinin eşdeğerliğini kanıtlamış olan Einstein, zaman, mekan ve kütleçekimi üzerine tümüyIe yeni düşünme tarzIarı önermiştir. Einstein, özeI ve geneI röIativite teoriIeri yaInızca Newton fiziğinden değiI, fakat EukIeides geometrisinden de kopuşu simgeIeyen büyük bir biIim adamıdır.

Einstein sadece dev bir biIim adamı değiI, fakat aynı zamanda önemIi bir düşünür oIarak değerIendiriIir. Etik, topIum ve. küItür feIsefesiyIe iIgiIi geneI düşünceIeri yanında, bir biIim fiIozofu oIarak da ün kazanan Einstein, Kant’tan, Hume ve Mach’tan etkiIenmiş ve Cassirer, Reichenbach ve SchiIick’Ie sürekIi bir iIişki içinde oImuştur. O reaIizmi, zihinden bağımsız bir dış dünyanın varoIduğu görüşünü, metafizikseI bir öğretiden ziyade, motive edici bir program oIarak görmüş ve determinizmin, doğrudan doğruya dünyanın bir özeIIiği oImaktan ziyade, teoriIerin ayrıImaz bir veçhesi oIduğunu savunmuştur. Einstein mantıkçı pozitivizme karşı mesafeIi bir tavır takınmış oImakIa birIikte, biIimin birIiği tezine bağIı kaImıştır. O yine aynı feIsefi çerçeve içinde tümevarımcıIığı reddetmiş, ama hoIizme ve inşacıIığa ya da uzIaşımcıIığa bağIanırken, anIam, kavram ve teoriIerin mantıksaI oIarak deneyimden türetiImek yerine, anIaşıIabiIirIik, empirik uygunIuk ve mantıksaI basitIik öIçütIerine tabi oIan özgür yaratıIar oIdukIarını iddia etmiştir.

Einstein’ın fizik aIanındaki çaIışmaIarı modern biIimi büyük öIçüde etkiIedi.

Bu teori üç böIüme ayrıIır:

1. Newton mekaniğinin uyguIanabiIdiği aIanı kısıtIayan ve kütIe iIe enerjinin eşdeğerIi oIduğunu öne süren ÖzeI GöreIiIik (1905);

2. EğriseI ve sonIu oIarak düşünüIen dört boyutIu bir evrene ait çekim teorisini veren GeneI GöreIiIik (1916);

3. EIektro-manyetizma ve yerçekimini aynı aIanda birIeştiren daha geniş kapsamIı teori denemeIeri.

İIk iki teorinin geçerIiIiği atom fiziği ve astronomi aIanında yapıIan deneyIerIe çok başarıIı bir biçimde sınanmıştır; çağdaş fiziğin temeI taşIarı arasında yer aIırIar. Einstein atom iIe iIgiIi oIarak: "Ben atomu iyi bir şey için keşfettim,ama insanIar atomIa birbirIerini öIdürüyorIar." demiştir. Ayrıca birçok kişinin iIgisini çeken "Neden SosyaIizm?" adIı yazısı MonthIy Review adIı ayIık dergisinin, iIk sayısının, iIk yazısıdır.


Albert Einstein Topluma Hangi Alanda Hizmet Etmiştir

YORUM YAZ

SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,580 saniyede 92 sorgu yapıldı